Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

Házi szociális gondozó vizsga

Számonkérések (modulzárók) tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer (ek): Az oktatók által összeállított írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok alapján.
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

9.1. A képesítés követelménymoduljai
9.1.3. Egészségügyi alapismeretek Írásbeli, gyakorlati
9.1.4. Ápolási és gondozási ismeretek szóbeli, gyakorlati
9.1.5. Szociális kompetenciák fejlesztése szóbeli

9.2.Értékelő rendszer leírása:
0-50% nem felelt meg 51-85% megfelelt 86 -100 % jól megfelelt
A modulzáró „nem megfelelt” teljesítése esetén a modulzárót meg kell ismételni.
A záróvizsgára való bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése.:
A záróvizsga az oktatók által összeállított szóbeli és gyakorlati tételsor alapján.
Teljesítési szint, minimum 51%

9.3.Sikeres vizsga esetén a résztvevő a képző által kiállított sorszámozott egyedi azonosítóval ellátott TANÚSÍTVÁNYT kap.

 

Házi szociális gondozó  képzés zárása

10. A képzés zárása

12.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei A megengedett hiányzás betartása,
A szakképzésben előírt modulzáró vizsgák eredményes letétele
Komplex záróvizsga / gyakorlati, írásbeli / eredményes letétele

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11.1. A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Elméleti oktatás: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató
Gyakorlati oktatás: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató
11.1.1. Személyi feltételek biztosításának módja 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 16. § (9) pontjában meghatározott feltételek szerint, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel
11.2. Tárgyi feltételek Tanterem, székek (a résztvevők számához illeszkedve)
Demonstrációs terem az alábbi felszereltséggel:
Anatómiai szemléltető eszközök
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök
vízhőmérő
hőmérő
vércukorszint-mérő készülék
tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
tesztcsík vizelet meghatározáshoz
gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
gézpólya különböző méretben
gyorskötöző pólya
steril mullap különböző méretben
rugalmas pólya
vérnyomásmérő
lázmérő
mérőszalag
szemcseppentő
veszélyes hulladéktároló
inhaláló készülék
nyomtatványok
tálka
kesztyű
kézfertőtlenítő
háromszögletű kendő
bot
támbot
járókeret
11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának módja A képzési helyszínek, oktatótermek igénybevételének igazolása bérleti szerződéssel vagy tulajdoni jogviszonnyal, vagy egyéb szerződésnek minősülő használati megállapodással.
11.3. Egyéb speciális feltételek nem releváns
11.3.1. Egyéb speciális feltételek biztosításának módja nem releváns

 

 

A Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Házi szociális gondozó tanfolyam

Ajánlás az Fktv. 10. § (1) aa) pontjaszerinti képzési program felépítéséhez

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzési program

1.1 Megnevezése Házi szociális gondozó
1.2 OKJ azonosító
1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója
1.4. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám
1.5 Szakmacsoport- Szociális szolgáltatások 2. szakmacsoport

Jelentkezzen most!

 Házi szociális gondozó tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
2.1. Képes a beteg illetve az egészséges ember alapvető szükségleteinek felmérésére
2.2. Rendelkezik alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel
2.3. Egészségügyi alapismereteket szerez
2.4. Ismeri a gondozás fogalmát, elemeit, komplexitását, tevékenységi területeit
2.5. Szakember irányításával képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapvető gondozási feladatok ellátására
2.6. Szakember irányítása mellett képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapápolási feladatok ellátására
2
.7. Ismeri a gyógyszerkezelés szabályait, az egyes fertőtlenítőszereket és fertőtlenítési eljárásokat
2.8. Képes gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök használatára
2.9 Képes a mindennapi életvitel, és a háztartásvezetés szervezésére, ellátására, a háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára
2.10 Tevékenységét a szociális gondoskodás legfontosabb etikai szabályai, valamint a szociális munka értékei és alapelvei szerint végzi
2.11Ismeri az egészségügyi és szociális alapellátás intézményeit
2.12 A köznyelvi olvasott szöveget megérti, írásban és szóban alkalmazza
2.13Képes adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetés folytatására
2.14 Képes információgyűjtésre és az információforrások kezelésére
2.15 Képes segítőkész kapcsolatteremtésre,
2.16Képes a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
2.17 Képes a problémák felismerésére, rendszerben való gondolkodásra
2.18 Munkáját felelősségtudattal végzi
2.19 Rendelkezik stressztűrő képességgel

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1. Iskolai végzettség Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség. Ennek hiányában, a képzőhely által meghatározott bemeneti kompetenciáknak való megfelelés.
3.2. Szakmai végzettség -
3.3. Szakmai gyakorlat
3.4. Egészségügyi alkalmasság Szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek
3.6. Egyéb feltételek

4. A programban való részvétel feltételei

4.1. Részvétel követésének módjaRésztvevők által aláírt napi jelenléti ív, haladási napló
4.2. Megengedett hiányzás A képzés összes óraszámának 20%-a, vagyis 89 óra összesen (27
elméleti/62 gyakorlati)
4.3. Egyéb feltételek     Aktív részvétel a tanítási órákon, együttműködés az oktatókkal, csoporttársakkal, a hiányzásra vonatkozó feltételek betartása, a képzés helyszínét biztosító intézmény működési rendjének betartása, a munkavédelmi előírások betartása, egymás testi épségének védelme, a társas viselkedés szabályainak betartása

 

5. Tervezett képzési idő

5.1. Elméleti órák száma 134 óra (30%)
5.2. Gyakorlati órák száma 312 óra (70%)
5.3 Összes óraszám 446 óra

 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás)meghatározása

6.1A képzés formája csoportos

 

7. A tananyagegységek

A tananyagegység megnevezése
7.1.Szociális kompetenciák fejlesztése
7.2.Egészségügyi alapismeretek
7.3Ápolási és gondozási alapismeretek
7.4Környezeti fenntarthatósági ismeretek

7.1. Tananyagegység

7.1.1.  Megnevezése Szociális kompetenciák fejlesztése
7.1.2. Célja         A modul célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a segítő tevékenységhez szükséges alapvető készségeket. Váljon képessé a segítő kapcsolat létesítésére. Tudjon együttműködni a gondozottal és a gondozásban résztvevő más szakemberekkel. Legyen képes tiszteletben tartani a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket. Tudja kezelni munkája során az előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket. A birtokába jutott információkat legyen képes a szakmai titoktartás szabályai szerint kezelni. Tudjon megértő, meghallgató, elfogadó és türelmes lenni. Rendelkezzen problémamegoldó képességgel, legyen türelmes, mérsékletes és határozott.

7.1.3 Tartalma A másik ismerete Önismeret, önismeret-fejlesztés.A segítő szakmák hatása a személyiségre.
Önvédelmi technikák
Rekreációs lehetőségek

A kiégés jelei. A kiégés elleni védekezés
Az eltérő személyiségek, értékek, életstílus, kultúrák elfogadása a gyakorlatban
A kommunikáció szimmetriája és aszimmetriája
A segítséget kérő ember kommunikációjának értelmezése
A segítséget kérő ember kommunikációs hiányosságainak tolerálása
Az emberi kiszolgáltatottság jeleinek felismerése
Az önismeret forrásai, az én-védő technikák

7.1.4 Terjedelme 140 óra
7.1.5      Elméleti órák száma 40 óra
7.1.6 Gyakorlati órák száma 100 óra
7.1.7 A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Sikeres szóbeli modulzáró (min. 51%-os) teljesítése
Óralátogatási kötelezettség teljesítése

7.2. Tananyagegység

7.2.1. Megnevezése Egészségügyi alapismeretek
7.2.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket ahhoz, hogy felismerje a közvetlen életveszélyt, az egészségi állapot gyors megváltozását, tudjon mérni vérnyomást, lázat, vércukorszintet. Legyen képes szakszerűen elsősegélyt nyújtani, szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hívni.

7.2.3. Tartalma Az emberi test felépítése

A szervrendszerek
A keringési rendszer
A vérképző rendszer
A légző rendszer
Az emésztő rendszer
Anyagcsere
Érzékszervek
Mozgásszervek
Nemi szervek, vizelet kiválasztás
Az emberi test alapvető működése
Az elsősegély-nyújtási feladatok, az elsősegélynyújtás alapszabályai, módszerei és technikái
A cukorbetegség jelei
A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei, a tünetek enyhítésének technikái és módszerei
Védőoltások és kísérő tüneteik enyhítése
Gyógyszerelés
Fertőtlenítés, Munka- és balesetvédelem, Demonstrációs termi eszközök és kötszerek használata

7.2.4. Terjedelme 150 óra
7.2.5. Elméleti órák száma 43 óra
7.2.6. Gyakorlati órák száma 107 óra
7.2.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Sikeres írásbeli és (demonstermi) gyakorlati modulzáró (min. 51%-os) teljesítése
Óralátogatási kötelezettség teljesítése

 

7.3. Tananyagegység

7.3.1. Megnevezése Alapápolási és gondozási alapismeretek
7.3.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a gondozás fogalmát, elemeit, komplexitását, tevékenységi területeit. Szakember irányításával legyen képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapvető ápolás-gondozási feladatok ellátására.
Szükség szerint tudjon segítséget nyújtani a személyes higiéné megteremtésében, az étkeztetésben és a folyadékpótlás biztosításában
Tudja alkalmazni a fertőtlenítő eljárásokat, és  kezelni a veszélyes hulladékokat.
Legyen képes közreműködni a háztartásvitelben. Tudjon praktikus  tanácsokat adnia háztartásgazdálkodással kapcsolatosan.
7.3.3. Tartalma A gondozást igénylő életvitelének felmérése , önellátási képességének megfigyelése
Probléma pontosítása, erőforrások feltárása (természetes támogatók, családtagok, rokonok).
A szolgáltatást igénybevevő pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése,
Az egészségügyi és a szociális alapellátás intézményei
A személyes higiéné megteremtése, étkeztetés, folyadékpótlás.
Alapvető életfunkciók, a vércukorszint, a testsúly, a testmagasság mérése.
Ágyazás, ágyneműcsere,
Az állapotnak megfelelő fektetési módok, kényelmi eszközök.
Hely- és helyzetváltoztatás módszerei.
Gyógyászati segédeszközök beszerzése és használata
Háztartásvitel; háztartásgazdálkodás
Háztartási eszközök használata
Érintésvédelem, tűzvédelem
Segítő beszélgetések folytatása
A napi konfliktusok megoldásának elősegítése
A válsághelyzet, veszélyeztető állapot észlelése

 

7.4. Tananyagegység

7.4.1. Megnevezése Környezeti fenntarthatósági ismeretek
7.4.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket környezettudatos szemlélethez, valamint megismerje a korszerű hulladékgazdálkodási elveket
7.43. Tartalma Környezettudatos világszemlélet kialakítása, korszerű hulladékgazdálkodási elvek megismerése Globális környezeti problémák (felmelegedés, ózonkárosodás, népességnövekedés, sivatagosodás) Fenntarthatóság (fogalma, mennyiségi és minőségi növekedés, fenntarthatósági kritériumok) Ökológiai lábnyom-számítás (egyéni)
7.4.4. Terjedelme 6 óra
7.4.5. Elméleti órák száma 6 óra
7.4.6. Gyakorlati órák száma
7.4.7. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei nincs

 

8. Csoportlétszám
8.1. Maximális csoportlétszám (fő)

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

 

 

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

A Házi szociális gondozó tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Parkgondozó tanfolyam

Parkgondozó tanfolyam

A 76. sorszámú Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Parkgondozó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -
2.2. Szakmai előképzettség: -
2.3. Előírt gyakorlat: -
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: -
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

Jelentkezzen most!

 

 

 

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6115 Kertépítő kertész Díszfaiskolai kertész
3.1.3. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai kertész
3.1.4. 6115 Kertépítő kertész Faiskolai munkás
3.1.5. 6115 Kertépítő kertész Kertgondnok
3.1.6. 6115 Kertépítő kertész Parkápoló
3.1.7. 6115 Kertépítő kertész Parkfenntartó
3.1.8. 6115 Kertépítő kertész Parkkarbantartó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-              Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat

-              Növényápolást végezni

-              Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani

-              Előírások szerint dolgozni

-              Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
3.3.3. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2 azonosító száma megnevezése
4.3. 10961-12 Kertészeti alapismeretek
4.4 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.5. 11070-12 Dísznövényismeret
4.6. 11069-12 Kertfenntartás

Parkgondozó vizsga menete, és egyéb információk

Mezőgazdasági szakmák: Parkgondozó tanfolyam

A Parkgondozó tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Jubileumi emlékérmet kapott Fülöp Henrik.

Fülöp Henrik központvezető
GDF Gyöngyösi Konzultációs Központ

20 éves a Gábor Dénes Főiskola
Jubileumi ünnepség a Gábor Dénes Főiskolán

Jubileumi emlékérmet kapott Fülöp Henrik a Gábor Dénes Főiskola fennállása 20. évfordulójának jubileumi ünnepséget a névadó Gábor Dénes születésének 112. évfordulóján rendezte a főiskola. A rendezvény védnöke Gyulai József akadémikus volt, a Gábor Dénes-díj kuratóriumának elnöke. A meghívott vendégek, jelenlegi és volt hallgatók, oktatók 14.00 órától gyülekeztek a Gábor Dénes Főiskola Mérnök utcai épületének aulájában….
Jubileumi emlékérmet kapott Fülöp Henrik.

Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all – Felnőttképzés
  – Jelentkezés

Támogatott OKJ-s tanfolyamok indulnak.

Támogatott OKJ-s tanfolyamok indulnak.Támogatott OKJ-s tanfolyamok indulnak 2015.03.13-tól folyamatosan.
Az “IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény
Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely
Új tanfolyamokat indít az alábbi városokban és településeken.
A tanfolyamokra a történő jelentkezés és információkérés a feltüntetett helyek illetékes, közeli munkaügyi központjánál vagy kirendeltségein lehetséges.
A tanfolyamok hamarosan indulnak ezért legyen kedves minden érdeklődő vagy tanfolyamra jelentkező mihamarabb befáradni a fent megjelölt helyekre.
A felvehető létszám korlátozott, ezért kérjük megértésüket.

 - Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam indul: Rétság, Bátonyterenyén.
 – Ápolási asszisztens tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 32 723 01- Gönc településen.
 – Betanított parkgondozó tanfolyam indul : Ózd városában.
 - CAD-CAM informatikus tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám54 481 01 Hatvan városában.
 – CNC gépkezelő tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 35 521 01 Hatvan
 – Elektronikai gyártósori műszerész tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 31 522 01 Balassagyarmat városába.
 – Élelmiszer-, vegyiárú és gyógynövény eladó tanfolyam indul 31 341 01 Salgótarján városában.
 – Gépi forgácsoló tanfolyam indul  OKJ-s azonosító szám: 34 521 03 Balassagyarmat városában.
 - Házi betegápoló tanfolyam indul Kazincbarcika, Ózd  városokban.
 – Parkgondozó tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 21 622 02 Miskolc városában.
 - Szakács tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 34 811 04 Balassagyarmat, Ózd városokban.
 - Szobafestő tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 21 582 01 Balassagyarmat városában.
 - Településkarbantartó tanfolyam indul Ózd városokban
 - Textiltermék-összeállító tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 21 542 02 Hatvan városokban.
- Virágkötő és virágkereskedő tanfolyam indul OKJ-s azonosító szám: 34 215 04 Mezőcsáton.

Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all – Felnőttképzés
  – Jelentkezés

 

Angol és német tanfolyamok, nyelvvizsga és érettségi felkészítők

“IOSZIA” – For the People.

Angol és német tanfolyamok, nyelvvizsga és érettségi felkészítők

ANGOL és NÉMET tanfolyamok, nyelvvizsga és érettségi felkészítők
kiemelt diákkedvezménnyel, valamint ingyenes szintfelméréssel és próbavizsgával
Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all – Felnőttképzés

Ifjúsági garancia program

http://www.ifjusagigaranciaprogram.hu/elindult-az-ifjusagi-garancia-program.htmlIfjúsági garancia program az ország hat konvergencia-régiójában, és hamarosan jelentkezhetnek majd a részvételre a közép-magyarországi térségben is az állást kereső fiatalok – jelentette be Czomba Sándor.

Elmondta: a kormány a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásból az első programok egyikeként elindította az ifjúsági garancia programot, erre a célra az Európai Uniótól 2017 végéig a 4 leghátrányosabb helyzetű régió – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl – 15 milliárd forintot kapott, ehhez az összeghez a magyar kormány még mintegy 200 milliárd forintot tesz, hogy 2020-ig minden régióban működhessen a program.

Az államtitkár ismertette, hogy az ifjúsági garancia program több lépcsőben valósul meg, a tervek szerint 2017 végéig azokat a fiatalokat szólítják meg, akik legalább 6 hónapja, vagy azon túl regisztrált álláskeresők a rendszerben.Adataik szerint jelenleg Magyarországon 174 ezer fiatal lenne érintett a programban, az induláskor 3 ezer regisztrált fiatalnak ajánlották fel a munkaügyi szervezetek az ifjúsági garancia programba való belépés lehetőségét a hat konvergencia régióban – mondta az államtitkár. …

Képzések & Tanfolyamok -37 ezer 25 év alatti juthat képzésekhez, segítséghez.
Hírek & Információk – 220 milliárdos keret az Ifjúsági Garancia Program. Munkahely & Elhelyezkedés – Ön mire jelentkezne, és mit tanulna szívesen.

Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all – Felnőttképzés  (MTI)

Elindult az ifjúsági garancia program

Ifjusági GaranciaA kormány elindította a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítő ifjúsági garancia programot az ország hat konvergencia-régiójában, és hamarosan jelentkezhetnek majd a részvételre a közép-magyarországi térségben is az állást kereső fiatalok – jelentette be Czomba Sándor.

Elmondta: a kormány a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásból az első programok egyikeként elindította az ifjúsági garancia programot, erre a célra az Európai Uniótól 2017 végéig a 4 leghátrányosabb helyzetű régió – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl – 15 milliárd forintot kapott, ehhez az összeghez a magyar kormány még mintegy 200 milliárd forintot tesz, hogy 2020-ig minden régióban működhessen a program.
Az államtitkár ismertette, hogy az ifjúsági garancia program több lépcsőben valósul meg, a tervek szerint 2017 végéig azokat a fiatalokat szólítják meg, akik legalább 6 hónapja, vagy azon túl regisztrált álláskeresők a rendszerben.Adataik szerint jelenleg Magyarországon 174 ezer fiatal lenne érintett a programban, az induláskor 3 ezer regisztrált fiatalnak ajánlották fel a munkaügyi szervezetek az ifjúsági garancia programba való belépés lehetőségét a hat konvergencia régióban – mondta az államtitkár. A megszólított fiatalok levelet kapnak a munkaügyi szervezettől, mindenki számára egyénre szabott tervet dolgoznak ki a részvételre, és ez alapján részesülhet a felkínált lehetőségből, például munkaerő-piaci szolgáltatásban, bértámogatásban, oktatásban, képzésben – fejtette ki az államtitkár.Czomba Sándor szólt arról, hogy Európában és Magyarországon is hosszú évek óta a munkanélküliség az egyik legsúlyosabb probléma, különösen igaz ez a fiatalok esetében.Az államtitkár felidézte, hogy Magyarországon az elmúlt három évben a 15-24 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta jelentősen javult, a mutató 2009-ben volt mélyponton, akkor 18 százalék körüli értéket mértek, ez 2014. negyedik negyedévében 24,6 százalék lett, és elérte a válság előtti időszaki szintet, és magasabb az uniós átlagnál. A munkanélküliségi ráta ebben a korosztályban 2008-ban nagyjából 20 százalék körül alakult, a válság hatására 2012-re 28 százalék fölé ment, jelenleg 18,3 százalék, szemben a 14-65 éves korosztály 7 százalék körüli értékével.Czomba Sándor elmondta, hogy az Európai Unióban egy évvel ezelőtt deklarálták az ifjúsági garancia programot. Magyarország a korábbi években sokat tett a fiatalok foglalkoztatásáért – tette hozzá, példaként említette az államtitkár, hogy a munkahelyvédelmi akciótervben 180 ezer fiatal kapott támogatást a foglalkoztatáshoz, az első munkahely garancia program támogatásával jelenleg is 18 ezer fiatal dolgozik, a fiatalok vállalkozóvá válásának programjában 1700 fiatal tud egyéni vállalkozóként önfoglalkoztatóvá válni, a diákmunka keretében két év alatt több mint 40 ezer fiatalt juttattak munkához rövid időtartamra. (MTI) Elindult az ifjúsági garancia program! Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all - Felnőttképzés

Mi az ifjúsági garancia lényege?

Ifjúsági Garancia

Mi az ifjúsági garancia lényege?

Az ifjúsági garancia a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére irányuló új megközelítés, amely garantálja, hogy minden 25 év alatti fiatal – függetlenül attól, hogy szerepel-e a foglalkoztatási szolgálatok nyilvántartásában – az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kap. Ez a színvonalas ajánlat az egyéni körülményeket és igényeket figyelembe véve jelenthet álláslehetőséget, tanulószerződéses gyakorlati képzést, szakmai gyakorlatot vagy továbbképzési lehetőséget. Az EU tagállamai 2013 áprilisában támogatásukról biztosították az ifjúsági garancia elvét (lásd az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlást).

Mire van szükség az ifjúsági garanciarendszerek létrehozásához?

Az ifjúsági garancia rendszerének kidolgozása és működtetése szoros együttműködést igényel valamennyi érdekelt fél, azaz a tagállami hatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok, a pályaorientációs tanácsadó irodák, az oktatási és szakképzési intézmények, az ifjúságsegítő szolgálatok, a gazdasági szereplők, a munkáltatók és a szakszervezetek részéről egyaránt. Központi szerepe van a korai beavatkozásnak és aktivizálásnak, és sok esetben a reformok is elengedhetetlenek, például a szakképzési és egyéb képzési rendszerek területén. Az uniós tagállamok feladata jelenleg az ifjúsági garanciával kapcsolatos nemzeti végrehajtási tervek kidolgozása. Az Európai Bizottság minden tagállamnak segítséget nyújt a végrehajtási terv és az ifjúsági garanciarendszer mielőbbi létrehozásához. A Bizottság emellett támogatja a bevált módszerek kormányok közötti megosztását is, elsősorban az európai foglalkoztatási stratégia kölcsönös tanulási programja révén.

Sikertörténetek

Finnország már korábban létrehozta saját, átfogó ifjúsági garanciarendszerét. Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány, az Eurofound értékelése azt állapította meg, hogy 2011-ben a fiatal finn álláskeresők 83,5%-a a munkaügyi hivatalban való regisztrációtól számított 3 hónapon belül sikeres ajánlatot kapott. A finn rendszerben rövidebb időn belül vázolnak fel személyre szabott pályatervet a fiatalok számára, mindez pedig végeredményben a munkanélküliség csökkenéséhez vezetett. Az ehhez hasonló tagállami kezdeményezésekről további információk találhatóak a Bizottság 22 uniós nyelven elérhető szolgálati munkadokumentumában.

Az ifjúsági garancia költségei és hasznai

Amíg valamennyi uniós tagállam meg nem határozza a rendszer végrehajtásának konkrét módját, nem állnak rendelkezésre pontos adatok ezzel kapcsolatban, a nemrégiben készült kutatások alapján azonban a várható előnyök sokkal jelentősebbek lesznek a költségeknél. Az ifjúsági garanciarendszerek létrehozása az eurózóna országaiban a becslések szerint összesen évi 21 milliárd euróba fog kerülni, ami a GDP 0,22%-ával egyenlő. (Forrás: a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentése az eurózónát sújtó foglalkoztatási válságról) Lehet, hogy ez soknak tűnik, de a tétlenségért még ennél is nagyobb árat kellene fizetni. Azokra a fiatalokra ugyanis, akik nem foglalkoztatottak, valamint oktatásban és képzésben sem részesülnek, a becslések szerint évi 153 milliárd eurót költ az Unió (a GDP 1,21%-át), ha az ellátásokat, valamint az elmaradó bevételeket és adóbefizetéseket is figyelembe vesszük. (Forrás: az Eurofound jelentése az ifjúsági munkanélküliségről) Az ifjúsági garancia egyes intézkedéseit azonban nagyobb ráfordítás nélkül is meg lehet valósítani. Az érdekelt felek közötti együttműködés megerősítése például nem igényel komolyabb kiadásokat.

Finanszírozás

Az ifjúsági garancia megvalósításához előbbre kell sorolni az ifjúsági foglalkoztatás kérdését a tagállami költségvetésekben, mert csak így lehet elkerülni a nagyobb jövőbeli kiadásokat. A tagállami kiadások mellett az EU is hozzá fog járulni az ifjúsági garanciarendszerek működéséhez az Európai Szociális Alap és a 6 milliárd eurós kerettel rendelkező ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén. forrás: ec.europa.eu/ Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all - Felnőttképzés

Indul az Ifjúsági Garancia Program

220 milliárdos keretből novemberben indul az Ifjúsági Garancia Program. Az első két évben 37 ezer 25 év alatti regisztrált álláskereső juthat majd segítséghez.
Novemberben elindul az, amely négy hátrányos helyzetű régióban felhasználható YEI-forrásokat is magába foglalja. Az első kétéves program 36 milliárd forint keretösszeggel mintegy 37 ezer 25 év alatti regisztrált álláskereső fiatalnak nyújt majd komplex segítséget. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül összesen 220 milliárd forintot Az európai uniós forrásfelhasználás átfogó kereteit meghatározó Partnerségi Megállapodás jóváhagyása kapcsán zajlik az egyeztetés az operatív programok, köztük a YEI-forrásokat (Youth Employment Initiative, Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés) tartalmazó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program végleges tartalmáról. Az operatív program szabályszerű elindításának elengedhetetlen feltétele a programok sarokpontjainak rögzítése. A 2014 novemberében induló Ifjúsági Garancia Program a négy hátrányos helyzetű régióban felhasználható YEI-forrásokat is magába foglalja. Az első kétéves program 36 milliárd forint keretösszeggel a tervek szerint mintegy 37 ezer 25 év alatti regisztrált álláskereső fiatal számára nyújt majd komplex segítséget. Így képzést, bértámogatást, vállalkozóvá válási támogatást, munkaerő-piaci szolgáltatást, hatékonyan segítve az alacsony iskolázottságú fiatal állástalanok munkaerő-piaci beilleszkedését. Magyarország az Ifjúsági Garancia teljes körű bevezetését legkésőbb 2018 évre vállalta. A program keretében valamennyi uniós tagállam kötelezettséget vállalt arra, hogy valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a tanulás befejezését követően négy hónapon belül állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban vagy gyakornoki képzésben részesüljön.terveznek legalább 180 ezer fiatal támogatására felhasználni az Ifjúsági Garancia Programhoz kapcsolódóan. forrás: ujnemzedek.hu Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all - Felnőttképzés

Ifjúsági Garancia Rendszerről.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára országosan egységesen a munkaügyi kirendeltségek szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként.
Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás. Célcsoport: a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok indításakor közöttük kiemelten a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott —az Flt. 58. § (5) d) szerint nyilvántartott— fiatalok, kiknek esetében cél, hogy 6 hónapon belül történjék meg számukra valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy tanulásra.

A bevonási feltételeknek a bevonás időpontjában kell fennállnia. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint:
  •  álláskereső az, aki
  1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és
  2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
  3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
  4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
  5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és
  6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,
  • valamint jelezzük, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott álláskereső együttműködési kötelezettségei arra is kiterjednek (amellett, hogy például megfelelő képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaerő-piaci programon az európai uniós forrásból megvalósuló programokat is érteni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó fiatal e számára megfelelő projektben való részvételt visszautasítja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési kötelezettsége megszegését jelenti, ami az álláskereső nyilvántartásból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint.

 A kirendeltség és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor a közös lépéseket tartalmazó Ifjúsági Garancia megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket.

A résztvevő és a kirendeltség, annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal a munkaerő-piaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen, további támogatásokban (például támogatott képzésben, foglalkoztatásban, vállalkozóvá válási támogatásban, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban) és azok megvalósítását elősegítő szolgáltatásokban is megállapodhatnak. Ezek támogatása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 forrásából lehetséges —annak adott időtartamában és forrásából legfeljebb egy alkalommal —, melynek forrását csakúgy, mint az ajánlatot előkészítő Ifjúsági Garancia Rendszer forrását is, az Európai Szociális Alap (ESZA), valamint Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (Youth Employment Initiative, azaz YEI) > biztosítja.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósulhat a munka vagy tanulás világába történő be-, illetve visszailleszkedése.

Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a munkaügyi központ, illetve a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége munkatársaihoz, ifjúsági tanácsadóihoz. TÁJÉKOZTATÓ az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 munkaerő-piaci programról Hír kinyomtatása

Tanfolyamok és képzések: Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all - Felnőttképzés

Zala megyében indítandó új tanfolyamok.

Zala megyében indítandó új tanfolyamok - Válassz egy szakmát és találd meg a hivatásod! - IOSZIA FelnőttképzésÚt a munkaerőpiacra! Zala megyében indítandó új tanfolyamok: asztalos, épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, kőműves és hidegburkoló, női szabó, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, gazda, mezőgazdasági gazdaasszony – falusi vendéglátó. A jelentkezés feltételei, és határideje hamarosan elérhető lesz. Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! –  – IOSZIA – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all – Felnőttképzés

Veszprém megyében indítandó új tanfolyamok.

Veszprém megyében indítandó új tanfolyamok - IOSZIA For the People... - IOSZIA FelnőttképzésÚt a munkaerőpiacra! Veszprém megyében indítandó új tanfolyamok: épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, szakács, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő, mezőgazdasági gépész, édesipari termékgyártó. A jelentkezés feltételei, és határideje hamarosan elérhető lesz. – Felnőttképzés“IOSZIA” For the People…IOSZIA – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all

Vas megyében indítandó új tanfolyamok.

Vas megyében indítandó új tanfolyamok - IOSZIA Felnőttképzés - Egy jó szakma felér egy diplomával!

Egy jó szakma felér egy diplomával! Vas megyében indítandó új tanfolyamok: ács, asztalos, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, kőműves és hidegburkoló, mezőgazdasági gépész, női szabó, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, villanyszerelő, dísznövénykertész. A jelentkezés feltételei, és határideje hamarosan elérhető lesz.  – IOSZIA – Felnőttképzés – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all – Út a munkaerőpiacra -

Tolna megyében indítandó új tanfolyamok.

Tolna megyében indítandó új tanfolyamok - IOSZIA Felnőttképzés - Válassz egy szakmát és találd meg a hivatásodTolna megyében indítandó új tanfolyamok: ács, asztalos, épület- és szerkezetlakatos, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, női szabó, szociális gondozó és ápoló, útépítő, villanyszerelő. A jelentkezés feltételei, és határideje hamarosan elérhető lesz. – IOSZIA – Oktatási és képzési hírek – hirek.all – orszagos.all -Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod! – Út a munkaerőpiacra – Felnőttképzés