Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

 

 

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

 

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 

 

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

 

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: 

SzPk-00013-14-20 0 06 2

Szakmai programkövetelmény érvényessége 

2014-08-14

 

Jelentkezzen most!

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 

 

 

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

 

 

programkövetelmény modul azonosító száma 

modul megnevezése

 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-01

A tejtermelő telep tartástechnológiai rendszere, üzemeltetési ismeretek
 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-02

Ellés, elletés, borjúnevelési és szaporodásbiológiai ismeretek tejtermelő telepen
SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-03Fejési és tartástechnológiai gyakorlat

 

 

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

20 – Mezőgazdaság

 

 

 

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 

 

Szakmai előképzettség

 

szakmai előképzettséghez nem kötött

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények

 

szükséges, éspedig:

 

Zoonózistól való mentesség. Végtagok megléte, funkcióképessége, ujjak épsége, érzékszervek épsége

(visus), önálló gondolkodás, helyzetfelismerés képessége.

 

Előírt gyakorlati idő

 

nem szükséges

 

 

Egyéb feltételek

 

szükséges, éspedig: Betöltött 18. életév.

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

 

A szakmai végzettség birtokában a fejő- és tejkezelő gép kezelője képes elvégezni a fejési munka- műveleteket, meghatározni, befolyásolni a nyerstej csíraszámát és szomatikus sejtszámát és megelőzni a tőgygyulladás kialakulását, annak bekövetkezése esetén gyógyítását. A szakmai végzettség megszerzésével az egyén alkalmazni tudja a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát. A végzettség birtokában a felnőtt képes megfelelően használni és tisztántartani a fejőberendezéseket és a tejkezelés további gépeit, az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépeket. A szakmai végzettség megszerzését követően az egyén képes közreműködni a vemhesség során, az elletésnél és az újszülött borjú ellátásánál, a föcstej kifejtésénél és itatásánál. Az egyén a szakmai végzettség megszerzését követően a megfelelő munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával és alkalmazásával képes a gazdasági állatok gondozására, az állattartás épületeinek és gépeinek használata és karbantartására, a fejőgép üzemeltetésére és tisztítási technológiájának végrehajtására.

 

 

 

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

 

6121

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztőFejő, Fejőgulyás, Gépi fejő, Tejmester, Tejtermelő

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés összóraszáma50100
Elméleti képzés idő aránya (%)40
Gyakorlati képzés idő aránya (%)60

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése 

A tejtermelő telep tartástechnológiai rendszere, üzemeltetési ismeretek

 

 

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma1020
Elméleti képzés idő aránya (%)70
Gyakorlati képzés idő aránya (%)30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
 

Ismeri a tőgy anatómiai felépítését, tejleadás idegi – hormonális szabályozásának előírásait, folyamatát.

 

 

Szakszerűen végez fejési munka-műveleteket.

Belátja, hogy tevékenységét a szarvasmarha és a tőgy minél magasabb szintű ismeretével tudja megfelelően kezelni. 

 

Önállóan ellátja a fejéshez, tejleadáshoz szükséges teendőket.

 

Ismeri a nyerstej csíraszámát és szomatikus sejtszámát befolyásoló tényezőket.

 

El tudja látni a fejőgumik állapotának ellenőrzését, fertőtlenítését és szükség szerinti cseréjét.

Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az állattartó telepek környezetvédelmi előírásait. 

A takarmányozás fázisait (mérés, összeállítás) önállóan látja el.

 

 

Ismeri a tőgygyulladások kialakulásának okait és jeleit, felosztását, kóroktanát, gyógyítását, és a prevenciós lehetőségeket.

Képes a tőgygyulladások elleni védekezési feladatok elvégzésére, alkalmazza a megelőzés napi feladatait (tünetek felismerése, első tejsugarak vizsgálata, bimbófürösztés, különfejés, mintavétel stb.). 

Törekszik arra, hogy az állat egészségét megőrizze, probléma esetén mihamarabb észrevegye és

gyógyulása érdekében az összes szükséges lépést megtegye.

 

 

 

Orvossal együtt működve megőrzi az

állat egészségét, betegség esetén közreműködik felépülésében.

 

 

 

 

Ismeri a szarvasmarhák állatvédelmi és állatjóléti követelményeit.

 

 

Felismeri a kondicionális problémákat és jelzi azokat.

Magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy munkáját az állatok maximális jóllétének és védelmének elérése mellett végezze. 

 

Önállóan használja a vízellátási gépeket.

 

Ismeri a holstein-fríz szarvasmarha tartástechnológiát.

Képes elvégezni a szarvasmarha takarmányozását, életkor és laktációs állapot

alapján különbséget tenni.

 

Munkája végzése során ügyel a saját és munkatársai testi épségére.

 

Munkája során a környezetvédelmi előírások maximális betartására törekszik.

 

 

 

 

Rendelkezik a legfontosabb szarvasmarha fajták, és a szaporodásbiológiai ismeretekkel.

Munkája során képes biztonságosan kezelni az elektromos berendezéseket, a villanypásztor működtetésének ellenőrzését elvégezni. Önállóan tudja kezelni az állattartó telepen lévő elektromos főkapcsolót, képes az önálló áramtalanítására. 

 

 

 

 

Betartja az állattartó telepek érintés- és tűzvédelmi szabályokat.

 

 

 

 

 

Önállóan megkülönbözteti az egyes szarvasmarha fajtákat.

Ismeri az állattartó telepek vízellátási gépeinek típusait, használatukra vonatkozó előírásokat és szabályokat. 

 

Képes használni és karbantartani a vízellátás gépeit.

  
Ismeri a szennyvizek típusait: kommunális szennyvizek, csurgalék vizek, valamint fejőgép tisztítása, fertőtlenítése során keletkezett szennyvizek. 

 

Képes a különböző típusú szennyvizek előírás szerű kezelésére és ártalmatlanítására.

  
Rendelkezik az állattartó telepen keletkezett egyéb veszélyes hulladékok (biológiai és kémiai; gyógyszerek, állati tetemek, egyéb a berendezések működtetéséből fakadó anyagok) kezelésének, ártalmatlanításának ismeretével. 

 

Szükség esetén képes elsősegélyt nyújtani, újraélesztést megkezdeni. Veszély esetén értesíti a mentőket, illetékes személyeket.

  
Ismeri az állattartó telepeken alkalmazott szállító- és rakodógépek típusait, használatuk, karbantartásuk módját.   
Ismeri a villanypásztor felépítését, a használatra vonatkozó biztonsági előírásokat és a állattartótelep árammentesítésének módját.   

 

 

5/10. oldal

 

 

Ismeri az érintésvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.   
Rendelkezik az állattartó telepekre vonatkozó munka- és balesetvédelmi ismeretekkel.   
Ismeri az elsősegélynyújtás (újraélesztés) szabályait, módszereit.   

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A fejő- és tejkezelő gép kezelője olyan alapvető ismereteket sajátít el a képzés során, amelyek nélkül szakszerű gépi fejést nem tud ellátni. A szakszerű munkavégzéshez nélkülözhetetlenek a megfelelő munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi és állatvédelmi ismeretek, amelyeket a képzés során sajátít el a résztvevő, így képessé válik akár saját, akár más tulajdonában lévő kis és nagyüzemi állományban a fent megnevezett munka

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam egyéb információk

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

A Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam egyéb információk

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam egyéb információk

3.2.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezéseEllés, elletés, borjúnevelési és szaporodásbiológiai ismeretek tejtermelő telepen

 

 

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma1020
Elméleti képzés idő aránya (%)70
Gyakorlati képzés idő aránya (%)30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
 

Rendelkezik az ivarzás külső, a tejleadással kapcsolatos tüneteinek ismeretével.

 

 

Képes az ivarzókat felismerni és kiválasztani.

Önmagára nézve kötelezőnek tartja az állat egészségét megvédeni, vemhesség alatt kiemelt figyelemmel gondozni. 

Másokkal együttműködve képes részt venni az elletés folyamatában.

 

Ismeri a vemhesség tüneteit és szakaszait.

Képes az előrehaladott vemhesek előírás szerinti védelmére, gondozására, kezelésére. 

Maximálisan ügyel az újszülött borjú megfelelő ellátására.

 

Önállóan képes ellátni a szárazra állítást.

Rendelkezik a szárazra állítás módjainak ismeretével. 

Képes szakszerűen

ellátni a szárazra állítást.

  
Ismeri a közelgő ellés (vetélés) tüneteit, az ellés szakaszait. 

Képes a szakszerű ellési segítségnyújtás adására.

  
 

 

Ismeri az ellési segítségnyújtás módjait, szabályait és higiéniáját.

Képes felmérni, hogy meddig kapjon teljes tejet vagy tejpótlót a

borjú. Képes az újszülött borjú ellátására, föcstej kifejtésére, és itatásra.

  

 

 

Ismeri az ellés utáni involúció szakaszait, rendellenességeit.   
Alapvető borjúnevelési technológiák ismeretével rendelkezik. Ismeri a föcstej itatás szükségességét és

tejpótló szerek használatának idejét és módját.

   

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A fejő- és tejkezelő gép kezelője olyan alapvető ismereteket sajátít el a képzés során, amelyek nélkül szakszerű gépi fejést nem tud ellátni. A szakszerű munkavégzéshez nélkülözhetetlenek a megfelelő munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi és állatvédelmi ismeretek, amelyeket a képzés során sajátít el a résztvevő, így képessé válik akár saját, akár más tulajdonában lévő kis és nagyüzemi állományban a fent megnevezett munka ellátásra.

 

3.3.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00013-14-20 0 06 2 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése 

Fejési és tartástechnológiai gyakorlat

 

 

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma3060
Elméleti képzés idő aránya (%)20
Gyakorlati képzés idő aránya (%)80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
 

Ismeri a szakszerű tőgyelőkészítés szabályait és módszereit.

 

Képes a tőgyelőkészítés munkaműveleteinek szakszerű végrehajtására.

Szem előtt tartja, hogy a tőgyelőkészítést szakszerűen hajtsa végre, annak óvása érdekében. 

Önállóan előkészíti a tőgyet.

 

Ismeri a fejőkészülék részeit és működési elvét.

El tudja végezni a fejőkészülék szakszerű felhelyezését és eligazítását. 

Felelősséget érez az újszülött állat szakszerű ellátásáért.

 

Felelősen alkalmazza a fejőkészüléket.

 

 

 

Tartástechnlógiai ismeretekkel rendelkezik.

 

 

Képes a gépi utófejés, fejőkészülék kíméletes levételére, amennyiben nincs automatizálva.

Önmagára nézve kötelezőnek tartja a fejőgép alkalmazása

során a szakszerűséget és kíméletességet az állat védelme és jólléte érdekében.

 

 

 

Önállóan kefés tisztítást végez.

Rendelkezik a megfelelő mosogatás és

fertőtlenítés ismérveivel.

Képes az önálló utófertőtlenítés szakszerű végrehajtására.  

Önállóan utófertőtleníti a tőgyet.

Ismeri a Masti-test vizsgálatot.Képes a Masti-test vizsgálat végrehajtására. Önállóan végzi a fejőgumi cseréjét.

 

 

Ismeri a fejés utáni tisztogatási folyamatokra vonatkozó előírásokat. Ismeri a fejőgép tisztítás fázisait. 

Fejés utáni tisztítást végez. Öblítést, vegyszeres mosást és öblítést alkalmaz.

  

 

Felelősen végzi el a fejés utáni tisztítást.

 

Rendelkezik mosási és fertőtlenítés technológiai ismeretekkel.

Lúgos és savas mosást az előírásnak megfelelően váltogatva elvégzi, fertőtlenítést lát el.  

Másokkal együttműködve végzi a mosást és fertőtlenítést.

Rendelkezik a fejőgép szerkezeti felépítésének ismeretével és az azokra vonatkozó tisztítási eljárások ismeretével. 

Képes a szakszerű kefés fizikai tisztítás elvégzésére.

  
Ismeri a fejőgép tisztításához szükséges eszközöket.El tudja látni a fejőgumi szakszerű, előírásoknak megfelelő cseréjét.  
 Képes szakszerűen

ellátni az újszülött borjat, föcstejes itatást, köldök- fertőtlenítést alkalmaz.

  

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A fejő- és tejkezelő gép kezelője olyan alapvető ismereteket sajátít el a képzés során, amelyek nélkül szakszerű gépi fejést nem tud ellátni. A szakszerű munkavégzéshez nélkülözhetetlenek a megfelelő munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi és állatvédelmi ismeretek, amelyeket a képzés során sajátít el a résztvevő, így képessé válik akár saját, akár más tulajdonában lévő kis és nagyüzemi állományban a fent megnevezett munka ellátásra.

 

IOSZIA

Fejő- és tejkezelő gép kezelője

Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam

A Fejő- és tejkezelő gép kezelője tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Légiutas- kísérő tanfolyam

Légiutas- kísérő tanfolyam

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

 

Légiutas- kísérő

Jelentkezzen most!

Légiutas- kisérő tanfolyam

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

 

Légiutas- kísérő

 
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: 

SzPk-00010-14-13 0 05 3

Szakmai programkövetelmény érvényessége 

2014-07-03

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 

 

 

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

 

 

programkövetelmény modul azonosító száma 

modul megnevezése

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-01Repüléselmélet
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-02Légitársasági biztonsági kultúra
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-03Légiforgalmi egészségügyi ismeretek
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-04Általános légitársasági ismeretek
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-05Fedélzeti szolgáltatások ismerete

 

 

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

13 – Közlekedés

 

 

 

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 

szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség

 

 

Szakmai előképzettség

 

szakmai előképzettséghez nem kötött

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények

 

szükséges, éspedig:

 

Orvosi Minősítés 2 Egészségügyi osztály

 

Előírt gyakorlati idő

 

nem szükséges

 

 

Egyéb feltételek

 

szükséges, éspedig:

 

középszintű angol nyelvtudás

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

 

Napjainkban egyre nagyobb helyet kap a légi közlekedés az emberek utazási formái között. Ennek megfelelően   folyamatos   igény   van   a   légitársaságok   részéről   olyan   magas   szinten   képzett szakemberekre, akik a repülőtereken és a repülőgép járatokon szakszerűen képesek ellátni az utasok kísérését, irányítását, segítését, kiszolgálását úgy, hogy mindeközben rendelkeznek megfelelő légitársasági, repülésbiztonsági, egészségügyi és konfliktuskezelési ismeretekkel. A légiutas- kísérő megalapozott légitársasági ismeretekkel rendelkezik, fejlett kapcsolatteremtési és kommunikációs képessége és a szakma gyakorlásához megfelelő angol szakmai szókincse van. Érti azokat a kifejezéseket és leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a légiutas- kísérő szakma repülésbiztonsági és normál üzemelési eljárásaival kapcsolatosak (pl. repülés biztonság, repülés védelem, általános légitársasági ismeretek, fedélzeti utas kiszolgálás, utasokkal való bánásmód). Megérti a lényeget a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból. Tud, illetve meg tud keresni szükség esetén bizonyos információkat az egyszerű, szakmai szövegekben, például kézikönyvekben, repülőtéri tájékoztató prospektusokban, a légitársaságok menetrendjeiben angol nyelven is. Hatékony kommunikációra képes magyar és angol nyelven, amely során a konfliktuskezelés módszereit is jól tudja alkalmazni. A mindennapi párbeszédben képes arra, hogy a fedélzeti szituációkban magyar és angol nyelven is folyamatos maradjon a beszélgetés. A képzést elvégző tudása alapján rendelkezik mindazokkal a képességekkel, melyek szükségesek feladatai felelősségteljes elvégzéséhez. Munkáját felelősségteljesen, önállóan, a szabályok szigorú betartása mellett végzi.

 

 

 

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 

5232

Utaskísérő (repülőn, hajón) 

Légiutas-kísérő

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés összóraszáma252354
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése 

Repüléselmélet

 

 

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma4870
Elméleti képzés idő aránya (%)40
Gyakorlati képzés idő aránya (%)60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Rendelkezik meteorológiai alapismeretekkel az alábbi témakörökben: Időjárást befolyásoló tényezők. Zivatarok. Földfelszín felmelegedésének következményei: Talaj közeli turbulencia, Hegyi hullámok, Jet stream (futóáram), CAT, Felhő nélküli turbulencia. 

 

 

 

Képes az időjárás előrejelzésnek megfelelően felkészülni a repülési feladatra. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

 

Magára nézve kötelezőnek fogadja el a munkájához kapcsolódó szabályokat, tisztában van azok fontosságával. Munkáját felelősen végzi. Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Tevékenysége során együttműködő, empatikus de határozott.

 

 

Tevékenységét önállóan, pontosan, a vonatkozó előírásoknak

megfelelően végzi. Képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz.

Turbulencia definíciója. Turbulencia fokozatai. Időjárás előrejelzés eszközei: Időjárás jelentés. Radar. Közeli repülőgépek jelzései. ATC (Air Traffic Control. A repülőgép saját műszerei.  

 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi.

 

Képes az önellenőrzésre, esetleges hibái javítására. Feladataihoz kapcsolódóan a gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat, hibákat.

 

 

Turbulencia előfordulása terület- és évszak függő: Japán, Dél-Kelet Ázsia, Ausztrália, Indiai Óceán, Oroszország, USA, Európa sajátosságai.   
 

Ismeri az információs és vészhelyzeti jelképeket.

Tudja értelmezni a tanult információs és vészhelyzeti jelképeket.  
 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes egy egyszerű időjárás előrejelzést angolul értelmezni. Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  
Rendelkezik az alábbi aerodinamikai alapismeretekkel: Az aerodinamika alaptörvényei. Aerodinamikai erők. A repülőgép szárnyának aerodinamikája. A repülőgépre ható erők. A vízszintes repülés repülésmechanikai viszonyai. A repülőgép emelkedése, felszállása. 

 

Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

  
A repülőgép siklása, leszállása. Felhajtóerő tényező növelő eszközök és berendezések. A repülőgép egyensúlya. Stabilitási anomáliák. A repülőgép kormányozhatósága. 

Képes elmagyarázni a repülőgép kormányozhatóságát, a repülőgép levegőbe emelkedését angolul, egyszerű szavakkal.

  
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  
Rendelkezik térképészet, navigáció,

útvonalismeret alapismeretekkel az alábbiak szerint: Ismeri a térképészet, navigáció, útvonalismeret alapfogalmait.Megérti a szél hatását a repülésre. Meg tudja határozni a rádiós navigációs elemeket.

 

 

Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

  

 

 

 

 

5/17. oldal

 

 

 

Tisztában van az útvonal repülés fogalmával.

Képes elmagyarázni különböző repülési útvonalakat.  
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

Ahhoz, hogy a képzésben résztvevő a légitársaságok által elvárt színvonalon tudja segíteni és tájékoztatni az általa kísért utasokat, szüksége van arra, hogy a képzés során elsajátítsa a polgári repülésben használatos terminológiákat, megismerje az alapvető aerodinamikai törvényeket, repüléssel kapcsolatos fizikai és fiziológiai hatásokat, törvényszerűségeket, a magasságváltozás hatásait és a vonatkozó angol kifejezéseket.

 

3.2.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése 

Légitársasági biztonsági kultúra

 

 

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma5474
Elméleti képzés idő aránya (%)40
Gyakorlati képzés idő aránya (%)60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
 

 

A képzést követően tudása a vészhelyzetekről: Ismeri a vészhelyzet fogalmát és

a vészhelyzet előfordulásának valószínűségét. Felismeri és tudja a vészhelyzetek fajtáinak sajátosságait,

így: Tűz/füst a fedélzeten, Dehermetizáció, Túlélés, mentés.

Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Alkalmazza a kommunikáció előre egyeztetett formáit normál és vészhelyzetben.Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik. Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti jelképeket.

 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi. Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Munkája során határozott, körültekintő, elővigyázatos. Mozgáskoordinációja jó.

 

 

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Képes az önellenőrzésre, az esetleges hibái javítására.

 

 

Pilótakabin személyzet cselekvőképtelenné válása, Bomba a fedélzeten, Robbanószerkezet elhelyezésére alkalmazott eljárás, Jogellenes cselekmény a kabinban, Tankolás és üzemanyag leszívás utasokkal a fedélzeten. 

 

Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Alkalmazza a vészhelyzetekkel kapcsolatos elméleti ismereteket.

 

 

 

 

 

A repülési feladat kezdete előtt önállóan felkészül a feladataira.

 

 

Feladataihoz kapcsolódóan gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat. Képes hatékonyan kiküszöbölni és megszüntetni a hibákat.

Érti a repülőesemények megelőzésének fontosságát, valamint az utasok és a kabin előkészítésének fontosságát. Ismeri a vészhelyzetek fajtáit. Ismeri a vészhelyzetben tanúsított tevékenység jogi következményeit. 

 

 

Betartja és betartatja a vészhelyzetek megelőzéséhez és elhárításához szükséges kötelmeket.

  
 

 

Tudja, hogy a tűz a fedélzeten az előforduló vészhelyzetek egyik legsúlyosabb fajtája.

Alkalmas a tűz megelőzésére és a tűz esetén annak oltására a megfelelő tűzoltó anyag felhasználásával az előírt tűzoltási módszer betartásával.  
 

 

 

 

 

Ismeri a vészhelyzetek fajtáival kapcsolatos angol kifejezéseket.

Képes hatékonyan kommunikálni: vészhelyzetben angolul és magyarul, azonnali kényszerleszállás során szárazföldre vagy vízfelületre, kabin felkészítés és kényszerleszállás esetében, az utasok mentése során.  
 

A renitens utas megfelelő kezelése érdekében: Ismeri és megérti a jogi szempontokat és

megközelítést az agresszív magatartás tekintetében. Ismeri a vonatkozó törvényeket, rendeleteket, Nemzetközi Egyezményeket, nemzeti törvényeket,

Képes alkalmazni a három fenyegetési szintnek megfelelő eljárásokat. Képes biztosítani vészhelyzet esetén a kísért személy számára is a zavartalan menekülés lehetőségét még akkor is, ha a felügyeletet a normál üzemelés alatt kényszerítő eszköz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/17. oldal

 

 

 

 

 

amelyek a légi jármű fedélzetén elkövetett jogellenes cselekményeket üldözik. Tudja a

kiutasított és be nem fogadott személyekkel kapcsolatosan a légiutas- kísérők felelősségi körét.

alkalmazásával látták el. Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére.Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti

jelképeket.Jó áttekintő és helyzetfelismerő képessége van

  
Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.Képes kommunikálni a renitens utassal magyarul és angolul.  
 

 

Ismeri a bal oldali ajtók, szerviz ajtó, pilótakabin ajtó, vészkijárati ablakok használatát. Ismeri a szolgálati ülés és felszerelésének használatát. Ismeri a fedélzeti audio-vizuális berendezés használatát.

Képes alkalmazkodni a légitársasági biztonsági kultúra követelményeihez.Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására.

Jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére.

  
Ismeri a biztonsági berendezések (tűzoltó, oxigén,egészségügyi felszerelések, defibrillátor, mentőkötelek, vészcsúszdák, lámpák,megafon,vészrádió, füstvédő csuklya, balta, mentőmellény) használatát. 

 

Munkája során képes a biztonsági berendezések szakszerű használatára. Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti jelképeket.

  
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli  

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

Egy légiutas- kísérő bármikor kerülhet olyan vészhelyzetbe, problémás szituációba munkája során, ahol – lehetőségeihez mérten – neki kell a helyzetet kezelni, a problémát megszüntetni, vagy mindezekben tevékenyen részt venni. Ennek érdekében a képzésben résztvevőnek ismernie kell a legfontosabb vészhelyzeti alapfogalmakat, a vészhelyzetek fajtáit, hiszen a vészhelyzeti alapismeretek birtokában képes csak a munkája során felmerülő helyzetek kezelésére. Fel kell tudnia ismerni az alapos   felkészültség,   az   általános   éberség   és   az   azonnali   átgondolt   cselekvés   jelentőségét   a vészhelyzetek megelőzésében és elhárításában. Ismernie kell az alapvető fogalmakat, összefüggéseket, melyek egyben a repülésbiztonsági tudatosságát is megalapozzák és felépítik a biztonsági kultúrát. El kell sajátítania a repülési feladat során betöltött részfeladatra vonatkozó alapvető szabályokat. Ismernie kell   a   vészhelyzetekkel   kapcsolatos   teendőit,   ilyen   helyzetekben   az   egyes   felek   jogait   és kötelezettségeit, továbbá a vészhelyzetek során betöltött szerepének jogi következményeit. Ismernie és alkalmaznia kell tudni a konfliktusok kezelésére szolgáló hatékony módszereket, s e módszereket alkalmaznia kell a renitens utasok kezelésében.

 

3.3.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése 

Légiforgalmi egészségügyi ismeretek

 

 

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma5777
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

 Légiutas- kísérő

Légiutas- kísérő tanfolyam

A Légiutas- kísérő tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
 

Egészségügyi ismeretek témakörben a képzést követően az alábbi alap- ismeretekkel rendelkezik: Ismeri a repülési magasság fizológiai hatásait és a légiutas-kísérőkre vonatkozó nemzetközi szabályozásokat.

 

 

Képes az utazás egészségügyi vonatkozásainak objektív értékelésére és gyakorlati alkalmazására. Jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik.

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi. Tevékenysége során empatikus, de határozott. Képes a jó kapcsolatteremtésre. Képes ismeretei helyén való alkalmazására.

Munkáját önállóan végzi, de az utasítások pontos követésére is képes. Tetteiért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Képes a

feladataihoz kapcsolódóan a gyors, hatékony problémamegoldásra, segítségnyújtásra.

Érti az utazás egészségügyi vonatkozásait és a szervezetre ható következményeit. Ismeri a fedélzeten rendszeresített egészségügyi felszereléseket. 

 

 

 

Képes az egészségügyi felszerelések szakszerű használatára.

  
Ismeri a repülőgép fedélzetén követendő eljárásokat.Képes a repülőgép fedélzetén követendő eljárások betartására.  

 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  
Elsősegély-nyújtási ismeretekből az alábbi alapismeretekkel rendelkezik: A probléma felismerés fontossága. Sérülések felmérése. Életmentő beavatkozások. Orvosi problémák.

Eszméletvesztés. Fertőző betegségek. Légúti rendellenességek. Szív- érrendszer

   
rendellenességek. Gyomor és bél panaszok. Idegrendszeri panaszok. Barotrauma. Viselkedési és pszichológiai zavarok. Sérülések Sebek, vérzések fajtái. Égési sérülés. Fej-és nyaksérülés.

Szemsérülés. Izom és csontsérülések. Mellkasi és belső sérülések.

   
Ismeri a fedélzeten rendszeresített egészségügyi felszereléseket (és azok használatát). Ismeri a biztonsági berendezések közül a terápiás célú oxigénpalackok, egészségügyi felszerelések, valamint a félautomata defibrillátor használata. 

Meg tudja határozni a rendelkezésre álló felszereléseket, képes azok szakszerű használatára. Képes hatékonyan közreműködni egy váratlan -a fedélzeten történő- szülésnél. Feladatát körültekintően, elővigyázatosan végzi.

  
Ismeri elsősegélynyújtás alapjait, és az újraélesztési protokollt.   
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/17. oldal

 

 

 

Ismeri a HACCP elméletét. Ismeri az étel és ital felszolgálásra vonatkozó HACCP szabályokat, érti azok fontosságát. Ismeri a repülési idő élelmiszer- biztonságot befolyásoló szerepét.

Betartja a HACCP étel kiszolgálásra vonatkozó szabályait, képes azok gyakorlati alkalmazására. Betartja az italok szabályos kiszolgálására vonatkozó szabályokat, képes azok gyakorlati alkalmazására. Speciális ételkezelési feladatokat

is el tud látni

  
 problémás helyzetekben. Alkalmazza a HACCP szabályait a mindennapi munkája során. Képes a megfelelő időgazdálkodásra. Képes a technológiai előírások ismeretében történő és az élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan munkavégzésre.  
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A légiutas- kísérők fontos feladatai közé tartozik az utasok gépen történő, alapszintű egészségügyi ellátása. Ennek érdekében a képzés során fel kell készíteni őket e feladatok szakszerű elvégzésére is. Fontos, hogy a résztvevő elsajátítsa az alapvető egészségügyi ismereteket, ismerje a magasságban végzett munka fiziológiai hatásait, a légi utazás egészségügyi vonatkozásait, a munkavégzésére vonatkozó egészségügyi szabályozásokat, a repülés során követendő eljárásokat és a repülőgép fedélzetén rendelkezésre álló forrásokat. Elsajátítsa – az elsősegélynyújtás alapjait, az újraélesztés szabályait, – a terápiás célú hordozható oxigénpalack használatát és annak alkalmazási feltételeit, – a félautomata defibrillátor előírásos használatát és gyakorlatot szerez az újraélesztési protokollban. A képzésben részt vevő az esetlegesen felmerülő helyzetekben biztonsággal tudjon elsősegélyben részesíteni, ellátni, a CPR protokoll szerint újraéleszteni egy rászoruló személyt. Szükség esetén megfelelő információkat tudjon adni és együtt tudjon működni az egészségügyi szakszolgálatokkal. Hatékonyan tudjon közreműködni egy váratlan   ጀ  a fedélzeten történő – szülésnél. A másik, mindennapos tevékenysége egy légiutas- kísérőnek, az utasok étellel és italokkal való kiszolgálása. Ahhoz, hogy ezt az előírásoknak megfelelően, szakszerűen tudja elvégezni, szüksége van arra, hogy – elsajátítsa a munkavégzés során az élelmiszer biztonság kritikus pontjai ellenőrzésének (HACCP) biztosításához kapcsolódó felelősséget és a fedélzeti utas kiszolgáláshoz szükséges kompetenciákat. Legyen képes a HACCP szabályainak alkalmazására, a megfelelő időgazdálkodásra, és a technológiai előírások ismeretében történő munkavégzésre. Ismerje a repülési idő   élelmiszer-biztonságot befolyásoló szerepét.

 

3.4.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-04

A programkövetelmény modul megnevezése 

Általános légitársasági ismeretek

 

 

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma3959
Elméleti képzés idő aránya (%)20
Gyakorlati képzés idő aránya (%)80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a nagy légitársasági szövetségeket, a légitársaságok nevét, kódját, a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges előírásokat. Érti a repülőjegy ár kialakításának szempontjait, és a légi közlekedés forgalmi folyamatait. Érti az utazási 

 

Ismeri és tudja használni a három betűs város kódokat és a legnagyobb európai repülőterek kódjait.Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

 

 

 

Képes az ismeretei helyén való alkalmazására. Tevékenysége során körültekintő, elővigyázatos, határozott, kiegyensúlyozott. Jó helyzetfelismerő és áttekintő képessége van.

 

 

 

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért,

tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz.

Képes az önellenőrzésre, esetleges hibái javítására.

szerződések (menetjegyek, poggyászjegy) jelentőségét. Meg tudja határozni a légi közlekedés forgalmi folyamatait és az üzemi és utasforgalmi létesítmények fajtáit. 

 

 

 

Alkalmazni tudja a tanult előírásokat munkája során.

  

 

Feladataihoz kapcsolódóan a gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat, hibákat.

 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  
Ismeri a légitársaságokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat, jeleket, kódokat, a légitársaságok működését befolyásoló szabályozókat és tényezőket. Érti a légitársaságok

működését befolyásoló tényezőket és a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges

 

 

A témában szerzett ismereteit képes mindennapi munkája során alkalmazni. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

  
előírásokat. Tisztában

van a menetrendszerinti-, különjárati-,és szerződéses légiközlekedés alapfogalmaival. Ismeri a fapados és hagyományos légitársaságok jellemzőit. Érti a légi áru és postai szállítás jelentőségét. Tisztában van a hub fogalmával.

   
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  
A képzésben résztvevő Ismeri a légiutas- kísérők életét befolyásoló szabályokat: A munka és pihenőidő nemzetközi szabályait. A formaruha viselési szabályokat. A légiutas-kísérők munkavégzési szabályait. A légiutas- kísérők viselkedési szabályait. 

 

A témában szerzett ismereteit képes mindennapi munkája során alkalmazni, a rá vonatkozó szabályokat betartani és betartani. Értelmezni tudja az információs jelképeket.

Jó állóképesség, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, tolerancia, körültekintés, elővigyázatosság, jó stressz-tűrő képesség, állóképesség, jó mozgáskoordináció, határozottság jellemzi. Empatikus, képes a jó kapcsolatteremtésre. 
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

 

 

 

14/17. oldal

 

A légitársaságok alapvető elvárása, hogy egy légiutas- kísérő legyen tisztában – a légitársaságokkal kapcsolatos alapvető fogalmakkal, jelekkel, kódokkal, a légitársaságok működését befolyásoló szabályozókkal és tényezőkkel. – teljes körű ismeretekkel rendelkezzen a légiutas-kísérők életét befolyásoló tényezőkről, a személyes lehetőségeikről. – ismerje az alkalmazandó szabályokat, a repülő járatok sikeres teljesítésének feltételeit, emellett a személyes életvitel kialakításban is jól hasznosítható alapismeretekkel gazdagodjon. – sajátítsa el a légiutas-kísérő pályán hasznos képességeket és szerezzen jártasságot a csapatmunkában valamint az együttműködésben. A résztvevő kapjon reális képet arról, hogy a légiutas-kísérők mozgalmas élete fegyelmezettséget, szabálykövető magatartást, felelős, felnőtt magatartást feltételez. Ezen információk és szabályok ismerete és betartása alapvető feltétele a szakmában való boldogulásnak, helytállásnak.

 

3.5.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma 

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-05

A programkövetelmény modul megnevezése 

Fedélzeti szolgáltatások ismerete

 

 

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma5474
Elméleti képzés idő aránya (%)20
Gyakorlati képzés idő aránya (%)80

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

A képzés befejezésekor Ismeri az utasok fogadásától az útvonal végén az elköszönésig terjedő időtartam alatti feladatokat, a fedélzeti utas kiszolgálás elemeit, szabályait.

 

Meg tudja határozni a repülési idő függvényében nyújtandó szolgáltatások körét. Képes a repülési körülményekhez igazítani az előírt szolgáltatások teljesítésének módját. Jól gazdálkodik az idővel.

Ügyel a szolgáltatási színvonal betartására.

 

Jó állóképesség, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, körültekintés, elővigyázatosság, jó stressz-tűrő képesség, állóképesség, jó mozgáskoordináció, határozottság jellemzi. Empatikus, képes a jó kapcsolatteremtésre.

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Jó problémamegoldó és hibaelhárító képessége van.

 

 

 

Ismeri az étel és ital kiszolgálás szabályait. Ismeri a légitársaságok étlapjainak és itallapjainak használatát. Ismeri a speciális kiszolgálási feladatok jellemzőit. Tisztában van a fedélzeti vámmentes árusítás módszereivel és alkalmazásával.

Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására,értelmezésére. Értelmezni tudja az információs jelképeket. Képes az alábbi eszközök felszerelések rendeltetésszerű használatára: Fedélzeti konyhai sütő, forraló.Mozgatható konyhai eszközök. 

 

 

 

 

Képes az ismeretei helyén való alkalmazására.

 
 Bal oldali ajtók, szerviz ajtó, pilótakabin ajtó, vészkijárati ablakok. Utas ülések és felszereléseik. Fedélzeti audio-vizuális berendezés.  
 

 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.Alkalmazza az utas kiszolgálás során a megfelelő angol

kifejezéseket. Tud váltani a magyar és angol nyelv között a munkája során.

  
 Az utas kiszolgálás, és ételismeret angol kifejezéseit jól alkalmazza.  
 

 

Ismeri előnyös megjelenés alapvető szabályait.

Az elsajátított ismeretek alapján alkalmazza az előnyös megjelenés alapvető szabályait. Képes saját egyéniségének kedvező hangsúlyozására.  
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.  

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A   légiutas-   kísérők   feladatainak   egyik   fontos   része   az   utaskiszolgálás,   az   utasokkal   való kommunikáció, kapcsolattartás. Ahhoz, hogy ezt magas színvonalon, a légitársaságok által elvárt módon tudja megvalósítani, a képzésben résztvevő gyakorlati foglalkozások keretében sajátítja el az alábbiakat: A fedélzeti utas kiszolgáláshoz szükséges kompetenciákat, Az utas fedélzetre érkezésétől a repülőgép elhagyásáig terjedő időtartam alatti teendőket. Képesnek kell lennie az étel és ital felszolgálás szabályainak alkalmazására, a megfelelő időgazdálkodásra, a technológiai előírások ismeretében történő munkavégzésre, valamint a repülést befolyásoló tényezők figyelembevételével a légitársaság által megkövetelt szolgáltatás színvonalas teljesítésére. El kell sajátítania a hatékony kommunikációt és a mindennapi párbeszéd fordulatait. Képesnek kell lennie arra, hogy utaskiszolgálás

 Légiutas- kísérő

Légiutas- kísérő tanfolyam

A Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Közösségfejlesztő tanfolyam egyéb információk

Közösségfejlesztő tanfolyam egyéb információk

 

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 14 20
Elméleti képzés idő aránya (%) 57
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 43

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

Ismeri a közösségfejlesztés hazai és külföldi történetét és intézményeit.

Képes nemzetközi összefüggésben szemlélni a munkáját, valamint felismerni és bemutatni a helyi és kistérségi fejlesztés jó gyakorlatát mások és saját példáin keresztül.  

Szem előtt tartja a közösségfejlesztés nemzetközi és hazai trendjeit, melyekből következtetéseket von le a saját munkájára.

 

 

Magabiztosabbá és tudatosabbá válik az által, hogy tágabb összefüggésben látja a közösségfejlesztést.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

– A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségfejlesztőt az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében; – A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségfejlesztőt, – Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel,   stb.   foglalkozó   cégei   is   fokozhatják   hatékonyságukat   közösségfejlesztő munkába állításával.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-04

A programkövetelmény modul megnevezése  

A közösségfejlesztői szaktevékenység

 

 

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 30
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a közösségi beavatkozás modelljeit, kezdeményező és segítő szerepeit és fejlesztői- szervezői szakmai feladatait.  

Képes átlátni a közösségfejlesztő szaktevékenység alapszintű végzésének folyamatát.

Belátja a közösségfejlesztés értékeit, elveti a kirekesztést, s jellemzően a szolidaritás kifejlesztésére törekszik.  

Felelősen gondolkodik saját és a szakmai beavatkozás legitimációjáról.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

– A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségfejlesztőt az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében; – A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségfejlesztőt, – Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel,   stb.   foglalkozó   cégei   is   fokozhatják   hatékonyságukat   közösségfejlesztő munkába állításával.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-05

A programkövetelmény modul megnevezése A közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok, módszerek és technikák

 

 

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 34
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a főbb módszereket és technikákat: – aktivizáló módszerek – az együttműködés kialakítása és partnerek keresése, – a helyi nyilvánosság kialakítása és megerősítése, valamint – a menedzsmentet a közösségi munkában.  

Képes átlátni a saját helyzet megismerésének és megértésének, a partnerség-építésnek, a helyi nyilvánosság fejlesztésének, a saját szervezetek létrehozásának és működtetésének,a közösségi tervezésnek a fontosságát.

 

 

 

 

Belátja az együttműködések fontosságát, melyhez felelős viszonyulást fejleszt ki magában.

 

 

 

 

Másokkal együttműködve, partnerségek kialakításával végzi munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

– A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségfejlesztőt az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében; – A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségfejlesztőt, – Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel,   stb.   foglalkozó   cégei   is   fokozhatják  hatékonyságukat   közösségfejlesztő munkába állításával.

 

3.6.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-06

A programkövetelmény modul megnevezése  

Közösségfejlesztői szakmai gyakorlat

 

 

3.6.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 26 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 10
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 90

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.6.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Ismeri a közösségfejlesztő munkáját, a közösségfejlesztési folyamat főbb lépéseit.

Képes a közösségfejlesztői munka elemzésére, egy lokális önszerveződés, közösségi szerveződés történeti jellegű kutatására.  

Szem előtt tartja a munkájában a demokratikus értékrendet, törekszik arra, hogy befogadó személyiséggé váljon.

 

 

Közösségi megoldásokat helyez előtérbe, és felelősen gondolkodik a közösségről.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

– A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségfejlesztőt az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében; – A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségfejlesztőt, – Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel,   stb.   foglalkozó   cégei   is   fokozhatják  hatékonyságukat   közösségfejlesztő munkába állításával.

Közösségfejlesztő

Közösségfejlesztő tanfolyam

 

A Közösségfejlesztő tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Közösségfejlesztő tanfolyam

Közösségfejlesztő tanfolyam

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Közösségfejlesztő

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

Közösségfejlesztő

 
Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00009-14-04 0 03 3

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-06-12

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 

 

 

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

 

 

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-01 Állampolgári és közösségi tapasztalatok
SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-02 Bevezetés a közösségi munkába
SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-03 A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata
SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-04 A közösségfejlesztői szaktevékenység
 

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-05

A közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok, módszerek és technikák
SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-06 Közösségfejlesztői szakmai gyakorlat

 

 

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

4 – Művészet, közművelődés, kommunikáció

 

 

 

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

Jelentkezzen most!

Közösségfejlesztő

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 

gimnáziumi érettségi végzettség

 

 

Szakmai előképzettség

 

szakmai előképzettséghez nem kötött

 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények

 

nem szükséges

 

 

Előírt gyakorlati idő

 

nem szükséges

 

 

Egyéb feltételek

 

nem szükséges

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

 

A megszerzett szakmai végzettséggel ellátható tevékenységek: – kezdeményezi a lakosság önszervező folyamatainak létrejöttét   ጀ  aktivizáló, nyilvánosságot fejlesztő, közösségi tervezői módszerek és együttműködési alkalmazásával; – segíti a kibontakozó önszerveződést   ጀ  információkkal, kapcsolatok és képzések szervezésével, programok és projektek fejlesztésével

 

 

 

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

 

 

3910

 

 

Egyéb ügyintéző

közösségi- civil szervező, nonprofit menedzser, nonprofit ügyintéző

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 120 160
Elméleti képzés idő aránya (%) 44
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 56

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Állampolgári és közösségi tapasztalatok

 

 

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 8 14
Elméleti képzés idő aránya (%) 25
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 75

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Ismeri a környezetében zajló állampolgári és közösségi folyamatokat.

Képes a saját állampolgári és közösségi élményeinek megfogalmazására és bemutatására. Belátja, hogy a problémák közösségi szintű kezelése hatékonyabb az egyéninél.  

Önállóan felismeri a települési szintben való gondolkodás fontosságát.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

– A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségfejlesztőt az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében; – A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségfejlesztőt, – Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel,   stb.   foglalkozó   cégei   is   fokozhatják   hatékonyságukat   közösségfejlesztő munkába állításával.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Bevezetés a közösségi munkába

 

 

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 30
Elméleti képzés idő aránya (%) 67
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 33

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a közösségfejlesztést, mint mozgalmat és szakmát; a közösségfejlesztés fogalmait és irányultságát, alapelveit (közösség és részvétel).  

 

Képes a közösségfejlesztés iránti általános szükségletek felismerésére.

 

Elfogadja a szakma értékeit, és szem előtt tartja a közösség cselekvőképességének fejlesztését.

 

Tudatosan keresi a közösségben felmerülő problémákra és ügyekre a közösségi megoldásokat.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

– A kormányzati szektor (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségfejlesztőt az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében; – A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez – egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségfejlesztőt, – Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel,   stb.   foglalkozó   cégei   is   fokozhatják   hatékonyságukat   közösségfejlesztő munkába állításával.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00009-14-04 0 03 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata

 

Közösségfejlesztő egyéb információk

 Közösségfejlesztő

Közösségfejlesztő tanfolyam

A Közösségfejlesztő tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője egyéb információk | Hidraulikus és pneumatikus berendezések tanfolyam

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője egyéb információk

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Hidrosztatikus hajtások: Hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek működési elve, összehasonlításának ismerete.

 

 

Képes a hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

A mobil hidraulikus hajtások esetében magára kötelezőnek tartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mobil hidraulikus hajtások esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hidrosztatikus hajtómű üzemi jellemzői, követelmények, illesztés, működési tartomány, hatásfok, nyitott és zártkörű hajtások,

statikus és dinamikus jellemzők, hidrosztatikus hajtások fékezése, alkalmazási területek, előnye, hátrányának ismerete.

 

 

 

 

Képes a hidrosztatikus hajtóművek üzemi jellemzőinek működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

 

 

 

A hidrosztatikus hajtások tekintetében magára kötelezőnek fogadja el a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

A hidrosztatikus hajtások esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

 

Hajtásrendszerek elvi kialakítás, építési elvek, hidraulikus hajtásrendszerek felépítése, elektronika és hidraulika kapcsolatának ismerete és használata.  

 

Képes a hajtásrendszerek felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni.

 

A hajtásrendszerek tekintetében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hajtásrendszerek esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.
 

 

Vezérlési és szabályozási módok: primer és szekunder szabályozás, automotív vezérlés, külső vezérlési módok

 

 

 

Képes a vezérlési módok felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni.

A hajtásrendszerek vezérlése és szabályozása

tekintetében törekszik az új megoldások megismerésére, betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hajtásrendszerek vezérlése és szabályozása esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hidrosztatikus hajtások építőelemei: axiáldugattyús rendszerek, szivattyúk és motorok, vezérlő elemek, szabályozó elemek, differenciálművek, kiegészítő egységek, szűrés, hűtés, üzemeltetése, karbantartása, hibakeresés.  

 

 

 

Képes a hidrosztatikus rendszerek felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

A hajtások építőelemeivel kapcsolatban maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Képviseli a

vállalati műszaki kultúrát.

 

 

 

A hajtások építőelemei tekintetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Önjáró gépek járókerékhajtásai: menetellenállás, Dízelmotor jellemzők, hidrodinamikus tengelykapcsolók, kerék- és hídhajtások ismerete.

 

Képes az önjáró gépek járókerékhajtásának, szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

Az önjáró gépek üzemeltetése során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Az önjáró gépek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Kormányművek: hidrosztatikus kormányzás követelményei, jellegzetességei, kormányművek kialakítása és jellemzői.

 

 

Képes a kormányművek, szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

A kormányművek használata során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A kormányművek használata során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, önkontroll mellett végzi munkáját.

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

A mobil hidraulikus hajtások, önjáró gépek esetében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mobil hidraulikus hajtások, önjáró gépek esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

 

 

 

 

 

 

15/25. oldal

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a mobil gépek hidraulikus rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése. Az ipar valamennyi   területén   megtalálható   mobil   gépek   hidraulikus   rendszereinek   kezelői   számára   a mobilgépek hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

3.6.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-06

A programkövetelmény modul megnevezése  

Axiáldugattyús rendszerek a hidraulikában

 

 

3.6.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.6.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Axiáldugattyús rendszerek építőelemei,energia- átalakítók működési elve, szerkezeti kialakításuk,fontosabb szerkezeti elemek,ferdetengelyes energia- átalakítók,ferdetárcsás energia- átalakítók,változtatható folyadékszállítású szerkezetek ismerete,alkalmazása  

 

 

 

 

Képes az axiáldugattyús rendszerek szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

 

Az axiáldugattyús rendszerek üzemeltetése esetén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

 

 

Az axiáldugattyús rendszerek üzemeltetése esetén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzet

 

 

Axiáldugattyús rendszerek: Állítási módok, szabályozott szivattyúk, nyomásszabályozás, mennyiség szabályozás, teljesítmény szabályozás, fordulatszámfüggő szabályozás, összeépítési lehetőségek, összetett szabályozások ismerete, alkalmazása  

 

 

Képes az axiáldugattyús rendszerek szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

Az axiáldugattyús rendszerek szabályozása esetén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Törekszik az új megoldások megismerésére.

 

 

Az axiáldugattyús rendszerek szabályozása esetén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

A szerkezetek kialakítása: építőszekrény elv, energia-átalakítók jellemzői, kiválasztásuk, alkalmazási területek ismerete, alkalmazása.

 

Képes az axiáldugattyús rendszerek szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

A szerkezeti kialakítások alkalmazása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elfogadja és alkalmazza a vállalati műszaki irányelveket. A szerkezeti kialakítások alkalmazása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.
 

Axiáldugattyús rendszerek: zárt és

nyitott körfolyamok elve, jelleggörbéi, összehasonlításuk, hajtáselmélet, követelmények, statikus és dinamikus jellemzők ismerete és alkalmazása

 

 

Képes az axiáldugattyús rendszerek szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

Az axiáldugattyús rendszerek körfolyamatainak alkalmazása esetén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Az axiáldugattyús rendszerek körfolyamatainak alkalmazása esetén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.
Axiáldugattyús hajtásrendszerek építési elvei: Túlterhelés elleni védelem, gyorsítás és fékezés, résolajveszteségek, hőegyensúly ismerete és alkalmazása  

Képes az axiáldugattyús rendszerek szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

Az axiáldugattyús rendszerek biztonsági rendszereinek alkalmazása esetén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Az axiáldugattyús rendszerek biztonsági rendszereinek alkalmazása esetén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel végzi munkáját.
Axiáldugattyús hajtások: Stabil hajtások, mobil gépek hajtásai, speciális hajtásrendszerek üzemeltetése, karbantartása, hibakeresés, Ipari alkalmazási példák ismerete, károsodási folyamatok elemzése.  

 

Képes az axiáldugattyús rendszerek szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

Az axiáldugattyús hajtások alkalmazása esetén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat

 

Az axiáldugattyús hajtások alkalmazása esetén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete

 

 

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

Az axiáldugattyús rendszerek üzemeltetése esetén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

Az axiáldugattyús rendszerek üzemeltetése esetén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzet

 

 

18/25. oldal

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos az axiáldugattyús rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése. Az ipar valamennyi területén   megtalálható   hidraulikus   rendszerek   kezelői   számára   az   axiáldugattyús   rendszerek üzemeltetése és karbantartása szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

3.7.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-07

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus rendszerek kialakítása

 

 

3.7.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.7.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
A hidraulikus rendszerek alapismerete: A hidraulikus energiaátvitel alapelve, az ideális rendszer alapegyenletei,

a valóságos rendszer veszteségei, átmeneti függvényei, üzemi hőmérséklete ismerete és alkalmazása.

 

 

Képes a hidraulikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

 

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

A hidraulikus rendszereknél alkalmazott alapfeladatok:Szivattyúk tehermentesítésének szükségessége, biztosítása, diszkrét nyomásértékek kiválaszthatósága, vezérlőkörök

olajellátása, távvezérlés ismerete és alkalmazása.

 

 

 

 

Képes a hidraulikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

 

 

A hidraulikus biztonsági rendszereknél alkalmazott alapfeladatok ellátása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

A hidraulikus biztonsági rendszereknél alkalmazott

alapfeladatok ellátása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

 

Hidraulikus rendszerek csoportosítása (a térfogatáram, mozgásjellemző irányíthatósága szerint) Körfolyam típusok: nyitott, félig zárt és zárt, fojtás nélkül működő, állandó és változó nyomású szekunder szabályozott rendszer ismerete és alkalmazása.  

 

 

 

Képes hidraulikus rendszerek csoportosítása ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

A hidraulikus rendszerek csoportosítása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Törekszik az új megoldások felhasználására.

 

 

 

A hidraulikus rendszerek csoportosítása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Fojtással működő, állandó nyomású rendszerek, nyomásszabályozott szivattyú soros áramirányítóval ismerete és alkalmazása.

Képes a fojtással működő, állandó nyomású rendszerek, nyomásszabályozott szivattyú soros áramirányítóval ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.  

A fojtással működő hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

A fojtással működő hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Állandó fajlagos munkatérfogatú energiaátalakítók és hidroakkumulátor, soros áramirányítóval, hidroakumulátorok statikus/dinamikus illesztése, fojtással működő, változó nyomású rendszerek ismerete és alkalmazása.

Képes fajlagos munkatérfogatú energiaátalakítók és hidroakkumulátor, soros áramirányítóval, hidroakumulátorok statikus,dinamikus illesztése, fojtással működő, változó nyomású rendszerek ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.  

 

 

 

Az állandó térfogatáramú hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

Az állandó térfogatáramú hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal

együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Tehertartó kapcsolások. Zuhanásgátlás. Korlátozott szögelfordulású motorok (forgatók) ismerete és alkalmazása.

Képes a tehertartó kapcsolások, zuhanásgátlás, korlátozott

szögelfordulású motorok (forgatók) ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

A tehertartó kapcsolások üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

A tehertartó kapcsolások üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

 

Munkahengerek, hidromotorok soros és párhuzamos kapcsolása. Sorrend vezérlés, fékezés ismerete és alkalmazása

Képes a tehertartó kapcsolások, zuhanásgátlás, korlátozott

szögelfordulású motorok (forgatók) ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

A hidraulikus

szerkezetek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat

 

A hidraulikus

szerkezetek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Mozgások szinkronizálása: álszinkron, valódi szinkron, Áramviszony- állandósítók ismerete és alkalmazása.

 

Képes a hidraulikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

 

A mozgások szinkronizálása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mozgások szinkronizálása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

 

 

 

 

21/25. oldal

 

 

 

 

 

2/2-es nyomásvezérelt elemekkel kialakítható hidraulikai funkciók ismerete és alkalmazása.

 

Képes a 2/2-es nyomásvezérelt elemekkel kialakítható hidraulikai funkciók ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

A nyomásvezérelt elemekkel kialakítható hidraulikai funkciók alkalmazása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A nyomásvezérelt elemekkel kialakítható hidraulikai funkciók alkalmazása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.
 

 

Járószerkezet hajtások. Híd- és kerékhajtások ismerete és alkalmazása.

 

Képes a járószerkezet hajtások, híd- és kerékhajtások ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

A járószerkezet hajtások üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A járószerkezet hajtások üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.
 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a hidraulikus rendszerek elvi kialakításának, szerkezeti felépítésének, szerkezeti elemeinek, üzemeltetési karbantartási feladatainak ismerete. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a hidraulikus rendszerek elvi kialakításának szakmai kompetenciái nélkülözhetetlenek.

 

3.8.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-08

A programkövetelmény modul megnevezése  

Pneumatikus rendszerek alapjai, üzemeltetése

 

 

3.8.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.8.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

A pneumatika előnye, alkalmazási területe, a sűrített levegő fizikai tulajdonságai, előállítása, a léghálózat elemei, csőhálózat kiépítése, a sűrített levegő előkészítése: szűrés, nyomásszabályozás, kenés, szárítás ismerete, alkalmazása.

 

 

 

 

Képes a pneumatikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

 

 

A pneumatikai ismeretek alkalmazása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A pneumatikai ismeretek alkalmazása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munká

 

A pneumatikus rendszerek felosztása: Végrehajtó elemek, fajtái, jelképi jelölésük, felépítésük,

kiválasztásuk, tartozékai.

 

Képes a pneumatikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

A pneumatikus rendszerek végrehajtóelemeinek kezelése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat A pneumatikus rendszerek végrehajtóelemeinek kezelése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

Vezérlő elemek: a vezérlő elemek működésmód szerinti felosztása, az áramlás irányát meghatározó szelepek, záró szelepek, az áramló levegő mennyiségét és nyomását meghatározó szelepek,a vezérlő elemek működtetés szerinti felosztásának ismerete,alkalmazása.  

 

 

 

 

Képes a pneumatikus vezérlő elemek ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

A pneumatikai rendszerek vezérlőelemeinek alkalmazása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

 

 

A pneumatikus rendszerek vezérlőelemeinek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját. Felelősséget vállal a saját munkájáért.

 

 

A vezérlő elemek záróelem jellege szerinti felosztása: ülékes és tolattyús szelepek. A szelepek jelképi jelölése, konstrukciós változatainak ismerete, alkalmazása.

 

 

 

 

Képes a pneumatikus vezérlő elemek ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani

A pneumatikai rendszerek vezérlőelemeinek alkalmazása maximálisan betartja a munkájára vonatkozó

munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A pneumatikus rendszerek vezérlőelemeinek karbantartása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját. Új megoldásokat kezdeményez.
 

 

 

 

Kiegészítő elemek (szerelvények, csatlakozók, stb.), különleges szelepek ismerete és alkalmazása.

 

 

 

 

Képes a pneumatikus kiegészítő elemek ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

A pneumatikai rendszerek kiegészítő elemeinek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A pneumatikus rendszerek kiegészítő elemeinek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

Pneumatikus alapkapcsolások ismerete és alkalmazása.

 

 

Képes a pneumatikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

A pneumatikai ismeretek alkalmazása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

A pneumatikus rendszerek kezelése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját. Korrigálja saját vagy mások hibáit.

 

 

 

 

Ütemdiagram szerepének ismerete és alkalmazása

a vezérléstechnikában.

 

 

Képes a pneumatikus rendszerek elméleti ismereteinek elsajátítását követően üzemeltetői munkája során azokat alkalmazni.

A pneumatikai rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A pneumatikus rendszerek üzemeltetése, kezelése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/25. oldal

 

 

 

 

 

A pneumatikus berendezések szerelése,

az elemek meghibásodási lehetőségei, javításuk ismeret és alkalmazása.

 

 

 

 

Képes a pneumatikus berendezések ismeretében azokat

üzemeltetni, karbantartani

A pneumatikai rendszerek karbantartása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A pneumatikus rendszerek karbantartása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

 

Alapkapcsolások összeállítása.

 

 

 

 

Képes a pneumatikus alapkapcsolások ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani

A pneumatikai kapcsolások összeállítása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A pneumatikai kapcsolások összeállítása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

Folyamatok automatizálása: Két-, három-, többhengeres ciklusok, félautomata, automata ciklusok, vészstop kapcsolások, kétkezes indítás, továbbá a célberendezések, azok részfolyamatainak ismerete, összeszerelése.

 

 

 

 

Képes a pneumatikus folyamatok ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani

A pneumatikai folyamatok automatizálása, alkalmazása során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A pneumatikus folyamatok automatizálása, kezelése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

 

 

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

A pneumatikai rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A pneumatikai rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a pneumatikus rendszerek elvi kialakításának, szerkezeti felépítésének, üzemeltetési és karbantartási feladatainak ismerete. Az ipar valamennyi területén megtalálható pneumatikus rendszereinek kezelői számára a pneumatikus rendszerek elvi kialakításának, üzemeltetési és karbantartási szakmai kompetenciái nélkülözhetetlenek.

 

Gépészeti szakmák: Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

Hidraulikus és pneumatikus berendezések tanfolyam

 

A Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője egyéb információk | Hidraulikus és pneumatikus berendezések tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam

 

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

 

 

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

 
Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00008-14-05 0 08 2

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-06-12

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

 

 

 

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

 

 

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-01 Hidraulikus elemtechnika
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-02 Hidraulikus vezérléstechnika
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-03 Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-04 Arányos (proporcionális) technika a hidraulikában
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-05 Mobil hidraulikus hajtások
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-06 Axiáldugattyús rendszerek a hidraulikában
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-07 Hidraulikus rendszerek kialakítása
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-08 Pneumatikus rendszerek alapjai, üzemeltetése

 

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolam

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

5 – Gépészet

 

 

 

 1. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 

Szakmai előképzettség

 

az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig

 

Gépészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítés, szakmunkás, vagy magasabb szakmai végzettség, vagy a bemeneti kompetencia mérés során ennek megfelelő eredmény teljesítése.

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények

 

szükséges, éspedig:

 

foglalkozás egészségügyi vizsgálat

 

Előírt gyakorlati idő

 

szükséges, éspedig:

 

1 év gépkezelői gyakorlat

 

Egyéb feltételek

 

nem szükséges

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

 

A hidraulikus   és   pneumatikus   berendezések   gépkezelője,üzemeltetője,   hajtástechnikai   eszközök kezelője, üzemeltetője. Az ipar különböző területein megjelenő gépkezelői feladatok ellátása, egyszerű karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátása. Hidraulikus és pneumatikus rendszerek, hajtástechnikai eszközök kezelése, üzemeltetése és karbantartása.

 

 

 

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
 

 

 

 

 

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

 

 

 

 

 

8211

 

 

 

 

 

Mechanikai gépszerelő

Gépgyártósori

gépkezelő, hidraulikus és pneumatikus berendezések

gépkezelője,üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 192 256
Elméleti képzés idő aránya (%) 35
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 65

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus elemtechnika

 

 

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

Hidraulikus alapismeretek: fizikai alaptörvények ismerete, áramlástechnikai alapismeretek, energiaátviteli módok jellemzői és összehasonlításuk. Hidrosztatikus rendszerek alkalmazási területe, hidraulikus körfolyamok felépítésének ismerete és használata.

 

Képes a hidraulikai folyamatok alapjait meghatározó fizikai törvények értelmezésére, alkalmazására. Alkalmazni tudja a hidrosztatikus rendszerekről szerzett ismereteit, felismeri a hidraulikus körfolyamatok elemeit és a folyamatot is.

 

 

 

 

A hidraulikus alapismeretek felhasználásával maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hidraulikus alapismeretek felhasználásával másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre és a hibák önálló

javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

Hidrosztatikában alkalmazott jelképek ismerete,

szabványos hidraulikus jelképek használata és a rajzolvasás technikájának ismerete és használata.

 

Képes a hidrosztatikában használt jelképek, rajzok értelmezésére, alkalmazására.

 

Az absztrakt jelzésrendszerek befogadására nyitott, érdeklődő, használatukban motivált.

A hidrosztatika témakörben másokkal együttműködve, vezetői irányítással,

segítséggel dolgozik.

 

 

Hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékai, a munkafolyadékokkal szembeni

követelmények,csoportosítása, alkalmazási területek, a munkafolyadékok

kiválasztása, ismerete és használata.

Képes a hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékaival szemben támasztott követelményeket alkalmazni, karbantartási előírásait értelmezni, a munkafolyadékok kiválasztására.  

Az anyagok megismerésében motivált, a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat betartva használja azokat.

 

A hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékait másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

Hidraulikus energiaátalakítók működési elve és jellemzőik, szerkezeti kialakítása és felhasználási területek. Fogaskerekes,lapátos, dugattyús szivattyúk és motorok, speciális rendeltetésű

energiaátalakítók, munkahengerek ismerete és használata.

 

 

 

Képes a hidraulikus energiaátalakítókat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

A hidraulikus energiaátalakítók vonatkozásában a műszaki kompetenciák elsajátításában befogadó. Gondolkodása induktív, jól követi az egyszerűtől a bonyolultabbig haladó ismeretátadást.

 

 

 

A hidraulikus energiaátalakítókat együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

 

 

Hidraulikus vezérlőelemek: Zárószelepek, útváltók, nyomásirányítók, áramirányítók, speciális irányítóelemek ismerete és használata.

 

 

Képes a hidraulikus vezérlőelemeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

A hidraulikus vezérlőelemek vonatkozásában a betartja a munkájára vonatkozó szakmai előírásokat. Műszaki érdeklődése alkalmassá teszi térbeli és időbeli absztrakcióra.  

 

A hidraulikus vezérlőelemeket együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

 

Kiegészítő elemek: hidraulikus energiaátalakítók, szűrők, csővezetékek, tartályok, mérő és ellenőrző műszerek, kondicionálók ismerete és használata.

 

Képes a hidraulikus rendszerek kiegészítő elemeit kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A hidraulikus kiegészítő elemeket együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással használja
 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.  

Maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Nyitott az új megoldások elfogadására.

 

A hidraulikus berendezéseket vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára nélkülözhetetlen a hidraulikus rendszerek ismerete, előírások szerint történő használata, karbantartása, kezelése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára az itt bemutatott szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus vezérléstechnika

 

 

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

 

Hidraulikus alapkörfolyamok: zárt és nyitott hidraulikus körfolyamok, fojtásos és energia-átalakító vezérlések alapelvei, összehasonlításuk; felépítésük, előnyeik, hátrányaik; alkalmazási

területeik ismerete és használata

 

Képes a hidrosztatikus vezérlőrendszerek felépítését és működését alkalmazni. Képes a vezérlőrendszerek működésének megértésére, jellemzőinek elemzésére és értékelésére. Összehasonlítást tud tenni a különböző vezérlések között.

 

 

 

 

A hidraulikus körfolyamatok megismerése iránt motivált, betartja a munkájára vonatkozó szakmai előírásokat.

A hidraulikus körfolyamatokkal kapcsolatos munkájában vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák javítására,

önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

 

 

 

 

Fojtásos hidraulikus vezérlések felépítése, szivattyúk és motorok közötti kapcsolat, túlterhelés elleni védelem, sebességvezérlések fojtásokkal, áramállandósítókkal,speciális

szelepekkel, nyomásvezérlések, áramosztók, akkumulátor ismerete és használata.

 

 

 

Képes a hidraulikus vezérléseket, szivattyúkat, motorokat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

A fojtásos vezérlések kezelésében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elfogadja a szakmaetikai elveket. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A fojtásos vezérlések kezelésében a képzésben résztvevő másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, képes a hibák önálló javítására.
Állítható energia-átalakítók vezérlése és szabályozása, folyadékszállítás állításának módszerei, nyomásszabályozott szivattyúk, mennyiség-, teljesítményszabályozás,terhelés (Load-Sensing) szabályozás,kombinált szabályozások ismerete és használata.  

 

Képes az állítható energiaátalakítókat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

Az energiaátalakítók kezelésében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a vállalati előírásokat.

 

Az állítható energiaátalakítók használata során a képzésben résztvevő vezetői irányítással, segítséggel, képes a szabályozásra.

 

 

 

 

 

Fojtásos körfolyamok, zártkörű hidraulikus hajtások ismerete

és használata.

 

 

Képes a fojtásos körfolyamokat, zártkörű hidraulikus hajtásokat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

A fojtásos körfolyamatok kezelésében a betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A fojtásos körfolyamatok, a zártkörű hidraulikus hajtások esetén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák önálló javítására.
 

 

 

 

 

Hidraulikus berendezések üzemeltetésének, üzembe helyezés előtti teendőinek, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének, a hibafelismerés folyamatainak ismerete és használata.

 

 

 

 

 

 

 

Képes a hidraulikus berendezések üzemeltetési előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

 

 

 

 

Az üzemeltetés során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elkötelezett az új megoldások elfogadására. Rendszerezetten végzi tevékenységét.

A hidraulikus berendezések üzemeltetésének, üzembe helyezés előtti teendőinek, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének, a hibafelismerés folyamatainak, esetén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással,

képes a hibák javítására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/25. oldal

 

 

 

 

 

 

 

Hidraulikus berendezések karbantartásának alapelveinek ismerete és használata.

 

 

 

 

Képes a hidraulikus berendezések karbantartásának alapelvei betartására.

 

A hidraulikus berendezések karbantartása során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A hidraulikus berendezések karbantartása során másokkal együttműködve, vezetői

irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

 

 

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

 

 

A hidraulikus berendezések kezelése, karbantartása során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hidraulikus berendezések kezelése, karbantartás másokkal együttműködve, vezetői irányítással,

szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a hidraulikus vezérléstechnika ismerete, előírások szerint történő használata, karbantartása, kezelése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a hidraulikus vezérléstechnikai szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása

 

 

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Karbantartási alapismeretek, hidraulikus rendszerek meghibásodásait előidéző folyamatok,élettartam, megbízható működés, hidraulika olajok, fajtái és kezelése, szennyeződések, szűrők, hűtések ismerete és használata.  

 

Képes a hidraulikus berendezések karbantartását elvégezni, az olajok, szűrők,

hűtések előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

 

Karbantartási tevékenysége során magára nézve kötelezőnek tartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

 

Karbantartási tevékenysége során vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással képes a hibák önálló javítására.

 

Hidraulikus rendszerek üzemeltetése, üzembe helyezés előkészítése, üzembe helyezés, üzemeltetés feladatainak ismerete: alkatrészek ellenőrzése és beállítása, cseréje feladatainak ismerete és használata.

Képes a hidraulikus berendezések üzemeltetését elvégezni, az üzembe helyezés előtti, az üzembe

helyezésre, üzemeltetésre vonatkozó előírások betartására, az

alkatrészek ellenőrzésére, beállítására cseréjére.

 

 

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással,útmutatással képes a hibák önálló javítására.

 

 

Hibakeresés és javítás tudnivalóinak, a hibajelenségek és ellenőrzésük lehetőségeinek, az ellenőrzési és hibakeresési módszereknek, eszközeinek ismerete és a hibaelemzés, például tömítések meghibásodásainak, a felújítás módjainak ismerete.  

 

 

 

Képes a hidraulikus berendezések hibakeresését és javítását elvégezni, a vonatkozó előírások betartására, az egyszerű hibaelemzésre, felújításra.

 

 

 

A hibakeresés és javítás során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elkötelezett a vállalati szakmai követelmények betartására.

 

 

 

 

 

A hibakeresés és javítás során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, útmutatással képes a hibák önálló javítására.

 

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, útmutatással képes az a hibák javítására. Önálló karbantartás és irányított hibakeresés jellemzi.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a hidraulikus rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-04

A programkövetelmény modul megnevezése  

Arányos (proporcionális) technika a hidraulikában

 

 

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Arányos technika1: Az elektrohidraulikus arányos vezérlés felépítése, működési vázlata, az arányos szelepek csoportosítása, a vezérlés fogalma, az arányos mágnesek működése, alkalmazása, az irányítási módok ismerete és használata.  

 

Képes az elektrohidraulikus arányos vezérlések kezelésére, előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

Az arányos (proporcionális) technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

Az arányos (proporcionális) technika területén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

Arányos technika2:az Arányos útváltók közvetlen és elővezérelt változatai, tolattyú típusok, alapkapcsolások, statikus és dinamikus jellemzők, arányos nyomásirányítók (közvetlen és

elővezérelt) felépítése és működési jellemzőinek ismerete, használata.

 

 

 

 

Képes az arányos útváltók kezelésére, előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

Az arányos technikák alkalmazása során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat, pontosan végzi tevékenységét. Szem előtt tarja a vállalati előírásokat.

 

 

 

 

Az arányos technikák alkalmazása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, végzi munkáját.

 

 

Arányos technika3: Arányos áramirányítók (elővezérelt fojtószelep és kétutas áramállandósító) felépítése és működési jellemzői, arányos szelepek erősítő

kártyáinak (VT 2000, VT

5006) ismertetése, mérése, beállításának ismerete és használata.

 

 

 

 

Képes az arányos áramirányítók kezelésére, előírásainak betartására, működési

elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

 

Az arányos (proporcionális) technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

Az arányos (proporcionális) technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Arányos technika4:Arányos útváltóval összekötött munkahenger irányítása, arányos szelepek katalógusbeli kiválasztása, ipari alkalmazások ismerete és használata  

Képes az arányos szerkezetek kiválasztására, kezelésére, előírásainak betartására, működési

elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

Az arányos technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Nyitott az új

megoldások elfogadására.

 

 

Az arányos technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Szervotechnika1: Az elektrohidraulikus szabályozás felépítése, működési vázlata, a szervoszelepek statikus

és dinamikus jellemzői, a nem merev visszavezetésű kétfokozatú szervoszelep felépítése, működésének ismerete és használata.

 

 

Képes az elektrohidraulikus szabályozás kezelésére, előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

A szervotechnika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

 

A szervotechnika területén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására.

Szervotechnika2: Szervoszelep erősítő kártyájának (SR1 S3x) ismerete, szervoszelepek katalógusbeli kiválasztása, szabályozástechnikai alapfogalmak, lineáris alaptagok és szabályozók ismerete és használata  

 

 

Képes a szervoszelep előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat kiválasztani.

 

A szervotechnika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét

 

 

 

A szervotechnika területén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák javítására.

Szervotechnika3: A szabályozások stabilitásának és minőségi jellemzőinek feltételei, ipari elektrohidraulikus szabályozások (helyzet, sebesség, nyomás, fordulatszám) ismerete és használata.  

 

 

 

 

Képes a szabályozások jellemzőit felismerni.

 

 

A szervotechnika területén betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elfogadja a szakmaetikai elveket.

 

 

 

A szervotechnika területén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/25. oldal

 

 

 

Szervotechnika4: Elektrohidraulikus rendszerek számítógépes szimulációja HYVOS programmal, szervoszelepek

felépítése, működésének ismerete és használata.

 

 

Képes az elektrohidraulikus rendszerek előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

A szervotechnika területén betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A szervotechnika területén vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

A szervotechnika területén betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A szervotechnika területén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a proporcionális és szervotechnika elemeinek felépítését és működését, a korszerű vezérlési és szabályozási rendszerek felépítését és üzemviteli szabályait, valamint az alkalmazási feltételeiket és területeiket megismerni. Gyakorlatot szereznek az elemek üzemeltetésében, az üzemzavarok, meghibásodások elkerülésében, kezelésében. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a korszerű vezérlési és szabályozási rendszerek felépítését és üzemviteli szabályait üzemeltetését és karbantartását tartalmazó szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

3.5.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-05

A programkövetelmény modul megnevezése  

Mobil hidraulikus hajtások

 

 

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Hidrosztatikus hajtások: Hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek működési elve, összehasonlításának ismerete.

 

 

Képes a hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

A mobil hidraulikus hajtások esetében magára kötelezőnek tartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mobil hidraulikus hajtások esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hidrosztatikus hajtómű üzemi jellemzői, követelmények, illesztés, működési tartomány, hatásfok, nyitott és zártkörű hajtások,

statikus és dinamikus jellemzők, hidrosztatikus hajtások fékezése, alkalmazási területek, előnye, hátrányának ismerete.

 

 

 

 

Képes a hidrosztatikus hajtóművek üzemi jellemzőinek működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

 

 

 

A hidrosztatikus hajtások tekintetében magára kötelezőnek fogadja el a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

A hidrosztatikus hajtások esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

 

Hajtásrendszerek elvi kialakítás, építési elvek, hidraulikus hajtásrendszerek felépítése, elektronika és hidraulika kapcsolatának ismerete és használata.  

 

Képes a hajtásrendszerek felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni.

 

A hajtásrendszerek tekintetében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hajtásrendszerek esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.
 

 

Vezérlési és szabályozási módok: primer és szekunder szabályozás, automotív vezérlés, külső vezérlési módok

 

 

 

Képes a vezérlési módok felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni.

A hajtásrendszerek vezérlése és szabályozása

tekintetében törekszik az új megoldások megismerésére, betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hajtásrendszerek vezérlése és szabályozása esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hidrosztatikus hajtások építőelemei: axiáldugattyús rendszerek, szivattyúk és motorok, vezérlő elemek, szabályozó elemek, differenciálművek, kiegészítő egységek, szűrés, hűtés, üzemeltetése, karbantartása, hibakeresés.  

 

 

 

Képes a hidrosztatikus rendszerek felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

A hajtások építőelemeivel kapcsolatban maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Képviseli a

vállalati műszaki kultúrát.

 

 

 

A hajtások építőelemei tekintetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Önjáró gépek járókerékhajtásai: menetellenállás, Dízelmotor jellemzők, hidrodinamikus tengelykapcsolók, kerék- és hídhajtások ismerete.

 

Képes az önjáró gépek járókerékhajtásának, szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

Az önjáró gépek üzemeltetése során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Az önjáró gépek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Kormányművek: hidrosztatikus kormányzás követelményei, jellegzetességei, kormányművek kialakítása és jellemzői.

 

 

Képes a kormányművek, szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

A kormányművek használata során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A kormányművek használata során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, önkontroll mellett végzi munkáját.

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

A mobil hidraulikus hajtások, önjáró gépek esetében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mobil hidraulikus hajtások, önjáró gépek esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

 

 

 

 

 

 

15/25. oldal

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a mobil gépek hidraulikus rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése. Az ipar valamennyi   területén   megtalálható   mobil   gépek   hidraulikus   rendszereinek   kezelői   számára   a mobilgépek hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

 

3.6.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-06

A programkövetelmény modul megnevezése  

Axiáldugattyús rendszerek a hidraulikában

 

 

3.6.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője egyéb információk

Gépészeti szakmák: Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam

A Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Alkalmazza a vasúti-, közúti-, belvízi-, tengeri-, és légi szállítmányozás fuvarjogi szabályait és vámjogi egyezményeit.  

Képes a fuvarjogi szabályok szakmai nyelvezetét megérteni.

Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában érintett szervezetekkel, hatóságokkal.  

Önállóan követi és alkalmazza az aktuális szabályokat.

Ismeri és alkalmazza a nemzetközi szállítmányozásban használt szállítmányozási dokumentumokat.  

Képes alkalmazni a számítógépet díjkalkulációk elvégzésére.

 

Empatikus módon kezeli az ügyfelek speciális igényeit, megbízható és türelmes.

 

Önállóan alkalmazza a szabályokat és kiállítja a dokumentumokat.

 

 

Betartja a fuvardíj kalkuláció (tarifa táblázatok) szabályait.

Megválasztja és kiállítja a megfelelő dokumentumokat a szállítmányozási feladatok lebonyolításához. Szabálykövető a dokumentumok adattartalmának meghatározása során, precízen tölti ki a dokumentumokat.  

 

Vezetői felügyelettel fuvarkalkulációt végez.

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

 

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

 

 

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

Igen

 

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 5 10
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 

Nem releváns

 

 

 

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

 

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

Ismeri a külkereskedelmi szerződések tartalmi követelményeit.

Képes alkalmazni a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben az INCOTERMS szokványokat.  

Szem előtt tartja az ügyfelek érdekeit a megfelelő biztosítási mód megválasztásában.

 

 

Önállóan előkészíti a szállítmányozási szerződéseket.

 

 

Helyesen értelmezi az INCOTERMS klauzulákat.

Képes megválasztani a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben a megfelelő biztosítási módozatokat.  

 

Rendszerszemlélettel alkalmazza a lehetséges klauzulákat.

 

Önállóan előkészíti a megbízó részére megfelelő biztosítási konstrukciót.

Felismeri a különböző szállítmányozási feladatok során alkalmazandó szokványokat.    

Magára nézve kötelezőnek fogadja el az optimális megoldás követelményét.

 
Ismeri a szállítmánybiztosítási módozatokat.      

 

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás tanfolyam

A Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás szervező

 

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Nemzetközi szállítmányozás szervező

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Szállítmány szervező

Szakmai programkövetelmény

SzPk-00004-14-17 0 04 3

azonosító száma:

Szakmai programkövetelmény

2014-05-15

érvényessége

2.A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

3.A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

programkövetelmény modul azonosító

modul megnevezése

száma

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01

Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02

Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és

alkalmazásuk

4. AZ

OKJ-BAN

SZEREPLŐ

AZON

SZAKMACSOPORT,

AMELYBE

PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

17 – Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

5.AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6.A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

gimnáziumi érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig

54 345 01 Logisztikai ügyintéző,vagy 54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző,vagy 52 3435 02 Logisztikai ügyintéző

Egészségügyi alkalmassági követelmények

nem szükséges

Előírt gyakorlati idő

nem szükséges

Egyéb feltételek

nem szükséges

7.A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A nemzetközi szállítmányozás és fuvarszervezés területén szállítmányozási szerződések előkészítése, optimális fuvarozási módok kiválasztása és fuvardíj kalkuláció elkészítése.

8.

SZAKMAI

VÉGZETTSÉGGEL

BETÖLTHETŐ

MUNKAKÖR

MEGNEVEZÉSE

ÉS

BESOROLÁSA

A szakmai

FEOR

Foglalkozás

végzettséggel

FEOR főcsoport megnevezése

legjellemzőbben

száma

megnevezése

ellátható tevékenység,

munkaterület

Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati)

4132

Szállítmányozási

Szállítmányozás- és

foglalkozások

ügyintéző

fuvarszervezés

9.

A SZAKMAI VÉGZETTSÉG

MEGSZERZÉSÉHEZ

SZÜKSÉGES

KÉPZÉS KÉPZÉSI

FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI

ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

40

80

Elméleti képzés idő aránya (%)

61

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

39

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

10.A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

2.a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-01

azonosító száma

A programkövetelmény modul

Európai áruszállítási útvonalak és jellemzőik.

megnevezése

3.1.1.A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

10

20

Elméleti képzés idő aránya (%)

50

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri a nemzetközi

Képes az optimális

Törekszik az optimális

Precízen és önállóan

áruszállítási útvonalak

szállítási útvonal

megoldásra.

dolgozik.

jellemzőit.

megtervezésére.

Azonosítani tudja a

Használja a

különböző áruszállítási

rendelkezésre álló

Kíváncsi a lehetséges

alágazatok csatlakozási

térképeket, számítógépes

szállítási útvonalakra.

pontjait.

szoftvereket.

Ismeri a TEN-T

hálózatot, érti a TINA

Együttműködik a

fejlesztési program célját

Kiválasztja a megfelelő

szállítmányozási feladat

és alkalmazni tudja

fuvareszközöket.

lebonyolításában

munkája során a

résztvevő partnerekkel.

Páneurópai folyosók adta

lehetőségeket.

Rendelkezik a

topográfiai térképek

ábrázolási módszereinek

ismeretével.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások fő- tevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.


3.2.PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-02

azonosító száma

A programkövetelmény modul

Fuvarozási alágazatok a nemzetközi szállítmányozásban

megnevezése

3.2.1.A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

25

50

Elméleti képzés idő aránya (%)

70

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

30

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Alkalmazza a vasúti-,

Együttműködik a

közúti-, belvízi-, tengeri-,

Képes a fuvarjogi

szállítmányozási feladat

Önállóan követi és

és légi szállítmányozás

szabályok szakmai

lebonyolításában érintett

alkalmazza az aktuális

fuvarjogi szabályait és

nyelvezetét megérteni.

szervezetekkel,

szabályokat.

vámjogi egyezményeit.

hatóságokkal.

Ismeri és alkalmazza a

Képes alkalmazni a

Empatikus módon kezeli

nemzetközi

Önállóan alkalmazza a

számítógépet

az ügyfelek speciális

szállítmányozásban

szabályokat és kiállítja a

díjkalkulációk

igényeit, megbízható és

használt szállítmányozási

dokumentumokat.

elvégzésére.

türelmes.

dokumentumokat.

Megválasztja és kiállítja

Szabálykövető a

Betartja a fuvardíj

a megfelelő

dokumentumok

dokumentumokat a

adattartalmának

Vezetői felügyelettel

kalkuláció (tarifa

szállítmányozási

meghatározása során,

fuvarkalkulációt végez.

táblázatok) szabályait.

feladatok

precízen tölti ki a

lebonyolításához.

dokumentumokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

A Nemzetközi szállítmányozás szervező bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Smink és maszk tanfolyam egyéb információk

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-03
A programkövetelmény modul
megnevezése Produkciós ismeretek
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 90 130
Elméleti képzés idő aránya (%) 27
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 73
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
ismeri a forgatókönyv
kidolgozásának technikáit
képes a forgatókönyv
alapján megtervezni és
megalkotni a szereplők
sminkjét, maszkját
figyel a kapcsolódásokra
a filmben
követi és precízen
dokumentálja a
kapcsolódásokat
ismeri a film készítése
során alkalmazott
számítógépes effektusok
lehetőségeit,
összefüggéseit a
sminkes/maszkos
feladatokkal
képes átlátni a
produkciók sminkes és
maszkos feladatköreihez
tartozó részfeladatokat,
és ellátni azokat
összehangolt munkát
végez a társszakmák
képviselőivel
együttműködő,
kompromisszumkész
ismeri a mozgás, a
fények és a színek
látványt befolyásoló
tényezőit
képes munkáját a
szakmai, etikai elvekkel
összhangban végzi
együttműködik az
operatőrrel
ellenőrzi magát, és
javítja a hibáit
ismeri a forgatáson
használt filmes
szakkifejezéseket
képes értelmezni a
különböző produkciók
forgatókönyvét, és
rendezőkkel, produkciós
vezetőkkel tárgyalni
a szakmai etikett szerint
viselkedik a forgatáson önállóan mérlegel és dönt

ismeri a forgatásokon
használt angol
szakzsargont
képes kommunikálni
szakzsargon
használatával
betartja a szakmára
vonatkozó speciális, és a
forgatásokra vonatkozó
általános munkavédelmi
és biztonsági előírásokat
ismeri a szakmai, etikai
elveket
képes felmérni,a
hatáskörébe tartozó
feladatokat, és
felelősséggel ellátni
azokat
ismeri a szakma filmes,
televíziós és színházi
specializációinak
sajátosságait
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-04
A programkövetelmény modul
megnevezése Sminkes és maszkos elmélet és gyakorlat
3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 380 462
Elméleti képzés idő aránya (%) 23
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 77
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
elsajátítja a különböző
filmes és színpadi
produkciók smink és
maszk tervezésének és
kivitelezésének
ismereteit és annak teljes
folyamatát
képes megtervezni és
elkészíteni a
produkcióhoz szükséges
sminket, maszkot,
háromdimenziós
applikációt
munkáját körültekintően
és higiénikusan végzi
eszközeit, sminkanyagait
tisztán tartja, fertőtleníti
anatómiai
alapismeretekkel
rendelkezik, ismeri a
különböző bőrtípusokat,
a bőrhibák eltüntetésének
többféle módját
képes szakszerűen
előkészíteni a bőrt,
eltüntetni a különféle
bőrelváltozásokat,
tetoválásokat
nyitott az új technológiai
megoldásokra és
innovatív
anyaghasználatra
tudását folyamatosan
bővíti, naprakész
ismeretekkel rendelkezik
ismeri az airbrush
technika használatát
képes magabiztosan
használni az airbrush
technikát HD, natúr,
beauty és
karaktersminkekhez,
valamint maszkok
festéséhez
kíváncsi az új technikákra
nyitott az új
tapasztalatokra,
felelősséget vállal a
munkájáért
11/13. oldal
ismeri a HD technológia
elterjedése
következtében
megnövekedett
elvárásokat
képes elérni, hogy a bőr
HD felvételen is
hibátlannak tűnjön
a film, színház, tv
különbségeit figyelembe
véve végzi munkáját
munkájában a
hitelességre törekszik
ismeri a különbséget a
filmes, a színházi és a
televíziós produkciókhoz
készülő sminkek,
maszkok között
képes a műfaji
különbségek
figyelembevételével
elkészíteni a szereplők
sminkjeit, maszkjait
precíz hozzáállással
készíti el a korhű
sminkeket
ismeri, hogyan
változtatják meg a
szereplő kinézetét a
különböző színek,
textúrák,
háromdimenziós
applikációk
képes megváltoztatni a
színész karakterét színek,
textúrák és
háromdimenziós
applikációk segítségével
ismeri a különböző
életkorokhoz és fizikai
állapotokhoz tartozó
jellemzőket, és azok
megjelenítési technikáit
képes egy arcot
idősebbnek, vagy
fiatalabbnak láttatni,
valamint különböző
állapotokat megjeleníteni
rajta (pl. beteg, fáradt,
sír, izzad, halott,
megfagyott, stb.)
ismeri a különféle
speciális karakterek
sminkjeit és maszkjait,
kultúrák, etnikumok
sminkjét, maszkját, és ért
a hasonlóság
kialakításához (pl.:
dublőrök sminkje)
képes elkészíteni
különböző
karaktersminkeket,
illetve bármely
történelmi kor sminkjét
ismeri a filmes smink- és
maszk anyagokat, a
sebkészítéshez,
szőrkészítéshez és a
speciális effektusok
elkészítéséhez szükséges
anyagokat és eszközöket
képes az adott feladathoz
szükséges minőségi
eszközök és anyagok
kiválasztására és
professzionális
használatára
ismeri a teljes arc
negatívlevételének
folyamatát
képes mintát venni az
arcról, a fejről és a
végtagokról
háromdimenziós
applikációk készítéséhez
ismeri a háromdimenziós
appikációk
elkészítésének
munkafolyamatát
képes sebek és kisebb
protézis alapú
sminkeffektusok önálló
elkészítésére
ismeri a testfestés és a
testdíszítés technikáit, a
sablonkészítés módszereit
képes megmintázni,
elkészíteni és bőrre
applikálni a zselatin és
szilikon protéziseket, és
ért azok szakszerű
eltávolításához

ismeri az arcszőrzet
elkészítésének
módszereit, a csomózás,
knipfelés fajtáit
képes testfestést
készíteni ecsettel,
szivaccsal és airbrush
technikával, szabad
kézzel és sablon
használatával
képes bajuszt, szakállat,
oldalszakállat knipfelni,
szőrt ültetni protézisbe,
valamint borostát
készíteni különféle
technikákkal, és ezeket a
bőrre applikálni
alapszinten ért a
hajmunkákhoz, képes
feltenni egy parókát,
méretet venni hozzá,
valamint előkészíteni a
hajat a paróka
feltevéséhez
képes átalakítani a
sminket és maszkot a
produkció igényeinek
figyelembe vételével
(pl.:jelenetváltás)
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

Egyéb szolgáltatások szakmái: Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

 

A Smink és maszk tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Smink és maszk
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes és maszkos szakember
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00019-14-04 0 03 3
Szakmai programkövetelmény
érvényessége 2014-09-04
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma modul megnevezése
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-01 Művészettörténet és vizuális kommunikáció
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-02 Társadalomtudományok és vállalkozási ismeretek
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-03 Produkciós ismeretek
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-04 Sminkes és maszkos elmélet és gyakorlat

Jelentkezzen most!

smink és maszk tanfolyam duális szak - és felnőttképzés keretében

Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal!

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
4 – Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
-
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
1/13. oldal
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
Felvételi elbeszélgetés: önéletrajz, tanulmányok, amennyiben van szakmai portfolio, a választott szak
indoklása, jövőkép, szakmai példaképek, sminkes, maszkos szakemberek megnevezése. Értékelés: a
képzési programban rögzített pontrendszer szerint.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzésben résztvevő magas szintű művészeti és szakmai alapokkal rendelkező sminkes és maszkos
szakemberré válik. A képzés során a piaci elvárásoknak megfelelően sajátítja el mesterségét, így
alkalmas önálló sminkes és maszkos szakemberként dolgozni kis- és nagyjátékfilmekben, televíziós
produkciókban, filmsorozatokban, színházakban, videoklipekben és különböző show-műsorokban. A
képesítéssel rendelkező az adott produkció rendezőjével egyeztetve, a forgatókönyv alapján kreatívan
megtervezi és megalkotja a szereplők sminkjeit és maszkjait. Képes alternatívák kidolgozására, és ezek
megjelenítésére smink/maszktervek vagy hangulati montázs formájában. El tudja készíteni a történelmi
korok sminkjeit, és ismeri azok hajviseleteit. Képes egy arcot idősebbnek vagy fiatalabbnak láttatni,
különböző állapotokat megjeleníteni rajta, illetve megalkotni egy karakter hasonmását. Speciális
sminkeket és maszkokat készít,ismeri a különböző kultúrák, etnikumok sminkjeit. Testfestést készít
szivaccsal és airbrush technikával, szabad kézzel és sablon használatával. Ismeri a sebek és a
háromdimenziós applikációk elkészítésének technikáit, protézis alapú sminkeffektusokat készít.
Megtervezi és önállóan elkészíti a karakter megváltoztatásához szükséges arcszőrzetet, alkalmazva a
csomózás, knipfelés módszerét, ismeri a kopasz paróka elkészítésének és felrakásának
munkafolyamatát. Képes megfelelni a HD technológia elterjedése következtében megnövekedett
elvárásoknak, magabiztosan használja az airbrush technikát HD-, natúr-, beauty- és
karaktersminkekhez, valamint maszkok festéséhez. Betartja a szakmára vonatkozó speciális, és a
forgatásokra érvényes általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Szerves része a produkciónak,
együttműködik a rendezővel, a stábbal, a társszakmákkal és a sminkes/maszkos kollégákkal. Elméleti
és gyakorlati tudása, valamint eszköz-és anyagismerete hazai és nemzetközi szinten is megfelel a piaci
elvárásoknak.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése FEOR
száma
Foglalkozás
megnevezése
A szakmai
végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások 3715 Kiegészítő filmgyártási
és színházi foglalkozású Maszkmester
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
2/13. oldal
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 575 715
Elméleti képzés idő aránya (%) 28
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 72
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3/13. oldal
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-01
A programkövetelmény modul
megnevezése Művészettörténet és vizuális kommunikáció
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 78 87
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
ismeri a

 • művészetelméleti
 • alapfogalmakat és a
 • művészet nyelvezetét,
 • képes átültetni a
 • művészetelméleti tudását
 • munkájába
 • kíváncsi, érdeklődő a
 • művészeti műfajok iránt,
 • művészetelméleti tudását
 • önállóan alkalmazza, és
 • felelősséggel közvetíti a
 • társadalom felé,
 • ismeri a
 • művészettörténet XX.
 • század előtti
 • stíluskorszakait,
 • képes inspirálódni a
 • különböző
 • művészettörténeti
 • korszakokból és
 • alkotásokból
 • tudatosan építi föl
 • művészi attitűdjét,
 • felelősen alkalmazza
 • elméleti ismereteit a
 • gyakorlatban
 • alapszinten ismeri a XX.
 • század előtti
 • stíluskorszakok
 • legfontosabb alkotásait,
 • alkotóit,
 • képes műalkotásokat
 • alapszinten elemezni
 • magas színvonalú
 • műveltségre tesz szert,
 • felelős munkájáért,
 • annak magas szinten való
 • vizuális megjelenítéséért
 • ismeri a XX. századi
 • képzőművészet
 • stílusirányzatait,
 • legfontosabb alkotásait,
 • alkotóit,
 • képes felkutatni a hiteles
 • forrásokat az adott kor
 • sminkjeinek
 • tanulmányozásához
 • tudását magas
 • színvonalon képviseli és
 • közvetíti
 • önállóan mérlegel, dönt a
 • vizuális technikák
 • kiválasztásában
 • 4/13. oldal
 • ismeri korunk kulturális
 • művészeti tendenciáit
 • képes inspirálódni
 • szakmatörténeti
 • ismereteiből a különböző
 • sminkek és maszkok
 • koncepcióinak
 • tervezésekor
 • érdeklődik a kiállítások
 • és művészeti
 • rendezvények iránt
 • kreatívan keresi az új
 • megjelenítési
 • technikákat,
 • technológiákat
 • ismeri a sminkes,
 • maszkos szakma
 • történetét, eredetét,
 • külföldi és magyar
 • vonatkozásait
 • képes
 • smink/maszkterveihez
 • hangulati montázst
 • készíteni hagyományos
 • és digitális technikával
 • kortárs művészi
 • attitűddel rendelkezik
 • képes az önellenőrzésre,
 • tervezői hibáinak
 • felismerésére és önálló
 • javítására
 • ismeri a történelmi korok
 • sminkjeit, hajviseleteit az
 • őskortól napjainkig
 • képes a vizuális
 • kommunikáció
 • nyelvezetét elsajátítani
 • nyitott új kortárs
 • képzőművészeti és
 • divatirányzatokra,
 • tendenciákra
 • érdeklik az új
 • megoldások, jövő
 • orientált
 • ismeri a
 • smink/maszktervek és a
 • hangulati montázs
 • elkészítésének különböző
 • technikáit és a digitális
 • maszktervezés alapjait
 • képes elképzeléseit,
 • terveit vizuális és
 • verbális eszközökkel
 • prezentálni
 • konceptuális
 • gondolkodást képvisel
 • ismeri a vizuális
 • kommunikáció alapvető
 • fogalmait, közlésformáit,
 • a vizuális nyelv
 • sajátosságait
 • képes az új mediális
 • eszközökkel megalkotni
 • elképzeléseit
 • tudását magas
 • színvonalon képviseli és
 • közvetíti
 • ismeri a vizuális és
 • verbális prezentálás
 • alapjait, eszközeit
 • képes színkontrasztok,
 • színharmóniák vizuális
 • elemzésére és
 • megjelenítésére
 • törekszik a vizuális
 • kommunikáció
 • eszköztárának,
 • technikáinak magas
 • szinten való elsajátítására
 • ismeri az új média
 • eszközárát és használati
 • lehetőségeit
 • képes létrehozni
 • színterveket tervezési
 • feladataiban
 • érzékeny és érdeklődő az
 • új média vívmányainak
 • megismerésére
 • ismeri a látványtervek,
 • hangulatlapok
 • létrehozásának manuális
 • és digitális lehetőségeit,
 • technikai megoldásait
 • kíváncsi az új vizuális
 • technikákra
 • ismeri az alapvető
 • számítógépes
 • képfeldolgozó eljárásokat
 • tudatosan alkalmazza a
 • színeket munkájában
 • ismeri a színtan
 • alapfogalmait,
 • színkontrasztokat, és a
 • színharmóniák
 • szabályrendszerét
 • szakmai terveit
 • vizuálisan magas
 • színvonalon jeleníti meg
 • nyitott új technológiai
 • megoldásokra és
 • innovatív
 • anyaghasználatra a
 • vizuális megjelenítés
 • terén

csapatmunkában segítőés
kompromisszum kész
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
5/13. oldal
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.
6/13. oldal
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-02
A programkövetelmény modul
megnevezése Társadalomtudományok és vállalkozási ismeretek
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 27 36
Elméleti képzés idő aránya (%) 57
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 43
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia

 1. ismeri pszichológia
 2. általános
 3. fogalomrendszerét
 4. képes pszichológiai
 5. ismereteit alkalmazni
 6. munkájában
 7. törekszik a pszichológiai
 8. és gazdasági ismeretek
 9. elsajátítására
 10. felelős munkájáért és
 11. kapcsolatrendszeréért
 12. ismeri a személyiséglélektan
 13. alapfogalmait
 14. különböző
 15. temperamentumú
 16. emberekkel képes
 17. kapcsolatot teremteni, és
 18. ezekhez mérten képes
 19. változtatni a viselkedésén
 20. szakmáját magas
 21. színvonalon képviseli
 22. önállóan mérlegel, dönt,
 23. szervez, alkot
 24. érti a pszichológia és a
 25. sminkes-maszkos
 26. szakma összefüggéseit,
 27. megérti alkalmazási
 28. lehetőségeit
 29. képes beépülni a kreatív
 30. szektorba és
 31. vállalkozását működtetni
 32. megrendelőit empatikus
 33. hozzáállással szolgálja ki
 34. tudatos megoldásokra
 35. törekszik
 36. ismeri a kreatív
 37. vállalkozások
 38. alapításának és
 39. működtetésének
 40. lehetőségét és az üzleti
 41. szemlélet helyét a kreatív
 42. szektorban
 43. képes az
 44. önmenedzselésre,
 45. megrendelői körének
 46. kiépítésére
 47. nyitott az új kreatív
 48. vállalkozások
 49. létrehozására,
 50. megoldásokra és az
 51. innovatív fejlesztésekre
 52. érdeklik az új
 53. vállalkozási megoldások,
 54. jövő orientált
 55. 7/13. oldal
 56. csapatmunkában segítőés
 57. kompromisszum kész
 58. képes az önellenőrzésre,
 59. hibáinak felismerésére és
 60. önálló javítására
 61. önállóan hoz létre
 62. vállalkozást és
 63. felelősségteljesen
 64. működteti
 65. felelősséget vállal
 66. munkatársi, megrendelői
 67. kapcsolataiért
 68. másokkal
 69. együttműködve építi a
 70. magyar kreatív ipar
 71. színvonalát

Smink és maszk vizsga menete, és egyéb információk

Építészeti szakmák: Ács tanfolyam

Ács tanfolyam

A Smink és maszk tanfolyam bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Gyöngyösi nyelvtanfolyamok.

Nyelvtanfolyam Gyöngyösön!

Induló angol, német, olasz, orosz, spanyol nyelvtanfolyamok. Kezdő szinttől a felsőfokú nyelvvizsgáig. Nyelvoktatás egyénileg, csoportosan, magánszemélyek valamint cégek részére egyaránt. Nyelvkurzusok, kiscsoportos oktatás. Tanfolyamok, céges oktatás kiszállással. Szaknyelvoktatás, gazdasági-, pénzügyi-, informatikai-, kereskedelmi stb. Szakképzési hozzájárulás felhasználása, költségleírás.
Örömmel várunk minden érdeklődőt. A nyelvtanfolyamok időrendjét tekintve alkalmazkodunk azokhoz is, akik dolgoznak és csak a késő délutáni vagy esti órákban érnek rá, így az órák hétköznap 17.00 órától, ill. szombaton délelőttönként vannak. A pontos órarend minden esetben az egyes nyelvtanfolyamoknál megtalálható.
Fontos tudni, hogy a nyelvtanfolyamainkon tanultak hallgatóinkat bármely releváns nyelvvizsga letételére alkalmassá teszik, azonban külön figyelmet fordítunk arra, hogy aki az “IOSZIA” nyelvvizsgahely akkreditált nyelvvizsgáira szeretne felkészülni, legyen szó szaknyelvről vagy általános nyelvről, kínálatunkban a vizsgaidőpontokhoz igazítva, az intenzív nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat megtalálja.
Oktatóink
Tapasztalt, módszertanilag messzemenőkig felkészült tanárok, akik mindent megtesznek azért, hogy a nyelvtanulást érdekessé, a vizsgára való felkészülést hatékonnyá tegyék.
Az “IOSZIA” nyelviskola az ország több pontján is indít a fentiekben foglalt feltételekkel nyelvtanfolyamokat.

Felnőttképzés – hirek.ws.orszagos – hirel.ws.all

Gazda tanfolyam helyszínek

Gazda tanfolyam

Új, Gazda tanfolyamunk több helyszínen is indul, ezeket alább tekintheti meg.

Heves

Jelentkezzen most!

Ha kérdése van, forduljon bizalommal Oktatásszervező munkatársunkhoz!

Csala Nikolett

Telefonszám: 0630/636-6934

E-mail cím: nikolett.cs@felnottkepzes.hu

Kérem tekintse meg megújult honlapunkat!

A Gazda tanfolyam helyszínek bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.

Új Felnőttképzési Törvény!

Tisztelt volt, és leendő képzésben résztvevők, érdeklődők!

Kérjük önöket, hogy a tanfolyamokra való jelentkezés előtt mindenképpen egyeztessenek oktatásszervező munkatársunk valamelyikével, mivel tanfolyamlistánk változás alatt áll az Új Felnőttképzési Törvény, Programmegfeleltetés és Programengedélyeztetési eljárás miatt.

A Új Felnőttképzési Törvény! bejegyzés először a Felnőttképzés - "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.